Infolinka 954 200 200
 
 

Nápověda

Obsah

10. Nastavení schránky a aplikace

Okno pro nastavení své datové schránky, jejích uživatelů a dalších vlastností otevřete klepnutím na záložku Nastavení.

Nastavení prostředí

Okno je rozděleno do několika sekcí, ve kterých se nastavují specifické parametry prostředí aplikace.

10.1. Informace o uživateli a datové schránce

Pod záložkou Nastavení se jako výchozí otvírá okno Informace o schránce.

V sekci Přihlášený uživatel najdete údaje o uživateli, který je právě v dané chvíli přihlášen – jeho uživatelské jméno, občanské jméno a příjmení a typ vzhledem k přístupu ke schránce.

Informace o uživateli a datové schránce

Ve sloupci Informace o schránce najdete všechny potřebné informace o schránce, ke které přistupujete. Zobrazené informace závisí na typu schránky.

Voličem Počet zpráv na stránce můžete nastavit, kolik položek seznamů zpráv má být zobrazeno na jedné stránce. Stiskem tlačítka Změnit se nastavení stane trvalým, ale jen v rámci aktuálně užitého prohlížeče; na jiném počítači a v jiném prohlížeči lze nastavit jinou hodnotu. Uživatel přistupující k datové schránce z více typů zařízení (např. mobilního telefonu a stolního počítače) si pro každé zařízení může nastavit stránkování tak, jak potřebuje.

Informace o datové schránce typu FO Informace o datové schránce typu PO Informace o datové schránce typu OVM

10.2. Povolení nebo zákaz zveřejnění datové schránky

Identifikátory datových schránek a další informace lze vyhledávat v Seznamu datových schránek (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do). Libovolný zájemce je zde schopen vyhledat základní informace o schránkách všech typů včetně svolení k příjmu PDZ aj.

Uživatelé schránek typu fyzická osoba mohou zveřejnění své schránky v Seznamu datových schránek zakázat.

Ve výchozím stavu je v Informacích o schránce u fyzických osob zveřejnění povoleno. Aktuální stav ukazuje nápis na tlačítku pod hlavičkou Zveřejnění v Seznamu DS. Pokud chcete zveřejnění zakázat, klepněte na tlačítko Povoleno. Nápis na tlačítku se změní na Zakázáno – jeho pomocí pak lze zveřejnění vaší schránky opět obnovit.

Tlačítko Zakázat se změní na Povolit – jeho pomocí pak lze zveřejnění vaší schránky opět obnovit.

V obou případech se objeví stránka, na níž jste informováni o důsledcích tohoto kroku – protože povolení zobrazení schránky v SDS má dopad na zveřejnění osobních dat fyzické osoby, je třeba tento krok explicitně odsouhlasit.

10.3. Nastavení hesla

10.3.1. Změna hesla

Přístup ke každé datové schránce je vázán na uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto heslo si můžete kdykoliv změnit podle vlastní potřeby. Pozor – v základním nastavení je nutné heslo opakovaně měnit; vždy nejpozději po 90 dnech! Postup je jednoduchý.

 1. Klepněte na záložku Nastavení a dále pak v levém sloupci na odkaz Změna hesla a jeho platnosti.

  Změna hesla a jeho platnosti
 2. V následujícím okně klepněte v části označené Změna hesla na tlačítko Změnit nastavení.

  Pozor! – v části Platnost hesla najdete informaci, kdy vyprší devadesátidenní platnost aktuálně nastaveného hesla pro přístup k datové schránce.

  Změna hesla
 3. Otevře se okno pro změnu hesla.

  Okno pro změnu hesla
 4. Do pole Staré heslo napište dosud platné heslo – pod kterým jste se přihlásili.

  V tomto poli i v dalších dvou polích pro zápis hesla se testuje, zda nebyla omylem stisknuta klávesa Caps Lock.

  Kontrola Caps Lock
 5. Do obou polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište nové heslo, pod kterým se budete chtít přihlašovat od příště.
 6. Klepnutím na tlačítko Změnit heslo bude nové heslo uloženo a vyžadováno již při příštím přihlášení.
 7. Ve zprávě o úspěšné změně hesla klepněte na tlačítko Pokračovat.

Pro zápis hesla můžete využít tzv. grafickou klávesnici (viz kapitola Zápis hesla pomocí grafické klávesnice v kapitole 1.5.2.2.). Vyplňovat se pak bude pole, vedle kterého klepnete na přepínačový symbol (ty se zobrazí po otevření okna grafické klávesnice).

Minimálně 8 znaků

Jestliže si na poslední chvíli změnu hesla rozmyslíte, klepněte na tlačítko Zpět.

Heslo pro přístup k datové schránce musí být nejméně osm znaků a nejvíce dvaatřicet znaků dlouhé, musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Povolené znaky jsou malá a velká písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~).

Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skládající se z kombinace písmen, číslic a speciálních znaků.

Odolné heslo

Nové heslo musí být jiné než kterékoliv dříve použité heslo. Heslo nesmí obsahovat uživatelské jméno. V hesle se ani nesmí za sebou opakovat tři a více stejné znaky. Hesla začínající na 12345, qwert, asdfg bývají často snadno uhodnutelná, a proto nejsou povolena.

10.3.2. Změna hesla při vypršení jeho doby platnosti

Jestliže doba platnosti hesla vypršela, otevře se při přihlášení rovnou stránka s dialogem pro změnu hesla a v něm je zobrazena informace o nutnosti změny hesla. Obdobné okno, jen s jiným textem vpravo, se otevře při prvním přihlášení do ISDS.

Heslo je nutné změnit – beze změny nelze vstoupit do aplikace a pracovat se zprávami. Postup změny je stejný jako změna hesla přes záložku Nastavení v předchozí kapitole.

Změna hesla po vypršení

10.3.3. Nastavení neomezené platnosti hesla

Platnost hesla je vždy 90 dnů. Do této doby je potřeba heslo změnit. Údaj o platnosti hesla je uveden v okně Zabezpečení a změna hesla v části Platnost hesla.

Platnost hesla 90 dnů

Změně hesla po uplynutí uvedené doby se lze vyhnout nastavením neomezené platnosti hesla. Tím se však snižuje bezpečnost přihlašování! Důvodem je závažnost následků, ke kterým může dojít vinou zneužití přístupových údajů. Proto se vypnutí povinné změny hesla nedoporučuje. Pokud tak přesto učiníte, berete na sebe odpovědnost za snížení úrovně ochrany přístupu do vaší datové schránky.

Pokud se i přes uvedené varování chcete povinnosti měnit heslo vyhnout, klepněte v části Platnost hesla na tlačítko Změnit nastavení.

Požadavek na neomezenou platnost hesla je třeba v dotazu Trváte na vypnutí povinné změny hesla? potvrdit klepnutím na tlačítko Ano, souhlasím.

Nastavení neomezené platnosti

Akce je potvrzena v okně Změna hesla a jeho platnosti v části Platnost hesla.

Neomezená platnost hesla

Nastavení neomezené platnosti hesla můžete kdykoliv v budoucnu stejným postupem vrátit zpět.

10.4. Přihlašování pomocí uživatelského certifikátu

10.4.1. Práce s uživatelským certifikátem

Uživatelský certifikát – můžete využít pro bezpečnější přihlašování k ISDS než je přihlášení jménem a heslem. Při komunikaci uživatele s ISDS se využívá zabezpečený protokol HTTPS. Uživatel se pomocí svého prohlížeče připojuje k systému ISDS – při navazování HTTPS spojení se klient prokáže svým klientským certifikátem. Přihlašovací server ISDS ověřuje platnost klientského certifikátu a identifikuje pomocí něho a přihlašovacích informací uživatele.

Uživatelský certifikát lze použít k posílení zabezpečení připojení k systému datových schránek. Certifikát lze zaregistrovat a v případě potřeby jeho registraci kdykoliv zrušit.

10.4.2. Registrace certifikátu

Registraci uživatelského komerčního certifikátu doporučujeme pro zvýšení bezpečnosti přístupu do vaší datové schránky, není však povinná. Registrací se rozumí zavedení informací o vašem zvoleném certifikátu do informačního systému datových schránek. Pro registraci uživatelského certifikátu v systému ISDS je třeba mít korektně nainstalovaný komerční (tj. ne kvalifikovaný) certifikát a privátní klíč.

 • Pod záložkou Nastavení klepněte na odkaz Zabezpečení a změna hesla.
 • V následně otevřeném okně se zaměřte na část Rozšířené přihlašování. Zde je možné běžné přihlašování jménem a heslem rozšířit o zabezpečení pomocí přihlašování pomocí elektronického certifikátu, SMS nebo bezpečnostního kódu. Tyto možnosti jsou vypsané spolu s indikačními symboly – pokud není žádná možnost rozšířeného přihlašování aktivní, vidíte zde u všech položek červené proškrtnutí.
Rozšířené přihlašování

Chcete-li implementovat rozšířené přihlašování pomocí uživatelského certifikátu:

 • Klepněte pod částí Rozšířené přihlašování na tlačítko Změnit nastavení.
 • V okně Rozšířené přihlašování znovu vidíte indikaci stavu jednotlivých možností rozšířeného přihlašování. Klepněte na tlačítko Změnit nastavení pod částí Uživatelský certifikát.
Rozšířené přihlašování

Poté se zobrazí stránka s pokyny, jak správně postupovat při registraci certifikátu. Při zobrazení pokynů je zohledněn typ použitého webového prohlížeče. Aplikace Portál datových stránek sama automaticky typ použitého prohlížeče identifikuje. Další postup je následující:

 1. Klepněte v dolní části okna s pokyny na tlačítko Registrace certifikátu.
 2. Pokud máte ve svém osobním systémovém úložišti správně nainstalovaný alespoň jeden komerční certifikát (ne testovací), zobrazí se dialog s nabídkou certifikátů. Dialog se liší pro každý prohlížeč.
 3. Vyberte požadovaný certifikát a volbu potvrďte.

Pozor – pokud se okno pro volbu certifikátů nezobrazí, může to být tím, že jste certifikát již jednou instalovali a nerestartovali (vypnuli a znovu spustili) prohlížeč, který si tuto volbu pamatuje.

10.4.2.1. Registrace certifikátu pro Internet Explorer

V dialogu Zabezpečení systému Windows zvolte v seznamu Vybrat certifikát požadovaný certifikát.

Registrace certifikátu pro Internet Explorer - okno

Jestliže se stránka pro registraci certifikátu vůbec nezobrazuje, pak v upřesňujících nastaveních Internet Exploreru (menu Nástroje, příkaz Možnosti internetu, záložka Upřesnit) zapněte zaškrtnutím příslušných políček podporu TLS 1.0, TLS 1.1 a TLS 1.2 a zkuste se ke stránce https://reg.mojedatovaschranka.cz připojit znovu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na správce webu.

Před výběrem certifikátu doporučujeme zkontrolovat jeho vlastnosti, abyste zaregistrovali správný uživatelský certifikát. Klepněte na odkaz Kliknutím zobrazíte vlastnosti certif. ve vybrané položce seznamu, čímž otevřete přehled vlastností daného certifikátu.

V případě, že ve svém osobním systémovém úložišti nemáte instalovány žádné vhodné certifikáty, zobrazí prohlížeč chybové hlášení a v registraci nelze pokračovat. V tomto případě se kliknutím na tlačítko Zpět (Back) ve webovém prohlížeči vrátíte zpět do prostředí Vaší datové schránky. Pokračovat v registraci lze až po instalaci vhodného certifikátu do úložiště Windows.

Chcete-li nyní opravdu zaregistrovat svůj uživatelský komerční certifikát do Informačního systému datových schránek, klepněte na tlačítko Registrace certifikátu.

10.4.2.2. Registrace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox

V dialogu Požadavek na identifikaci uživatele nastavte voličem Vyberte certifikát, který vás identifikuje požadovaný certifikát.

Před výběrem certifikátu doporučujeme zkontrolovat jeho vlastnosti, abyste zaregistrovali správný uživatelský certifikát. Vlastnosti voličem vybraného certifikátu vidíte v dolní části dialogu v okénku Podrobnosti o vybraném certifikátu.

Registrace certifikátu pro Mozilla Firefox - okno

V případě, že nemáte instalovány ve svém osobním systémovém úložišti žádné vhodné certifikáty, zobrazí prohlížeč po stisku tlačítka Zaregistrovat certifikát chybové hlášení:

Chyba zabezpečeného spojení

Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože nelze ověřit autenticitu přijatých dat. V tomto případě se kliknutím na tlačítko Zpět (Back) v prohlížeči vrátíte zpět do prostředí vaší datové schránky. Pokračovat v registraci lze až po instalaci vhodného certifikátu do úložiště Firefoxu.

Chcete-li nyní opravdu zaregistrovat vybraný uživatelský komerční certifikát do Informačního systému datových schránek, klepněte na tlačítko Registrace certifikátu.

10.4.2.3. Registrace certifikátu pro prohlížeč Edge

V případě, že máte komerční certifikát správně nainstalován ve Windows 10 ve svém osobním systémovém úložišti, zobrazí se dialog Vybrat certifikát s nabídkou certifikátů.

Před výběrem certifikátu doporučujeme zkontrolovat jeho vlastnosti, abyste zaregistrovali správný uživatelský certifikát. Vlastnosti voličem vybraného certifikátu zobrazíte klepnutím na odkaz Kliknutím zobrazíte vlastnosti certifikátu pod položkou vybraného certifikátu.

Registrace certifikátu pro Edge - okno

Pokud nemáte ve svém osobním systémovém úložišti instalovány žádné vhodné certifikáty, zobrazí prohlížeč po stisku tlačítka Zaregistrovat certifikát chybové hlášení:

Jejda, tato stránka je nedostupná

V tomto případě se kliknutím na tlačítko Zpět (Back) v prohlížeči vrátíte zpět do prostředí vaší datové schránky. Pokračovat v registraci lze až po instalaci vhodného certifikátu do úložiště Windows.

Chcete-li nyní opravdu zaregistrovat svůj uživatelský komerční certifikát do Informačního systému datových schránek, klepněte na tlačítko Registrace certifikátu.

10.4.2.4. Registrace certifikátu pro prohlížeč Google Chrome

V případě, že máte ve svém osobním systémovém úložišti správně nainstalován alespoň jeden komerční certifikát, zobrazí se dialog Vyberte certifikát s nabídkou vhodných certifikátů.

Před výběrem certifikátu doporučujeme zkontrolovat jeho vlastnosti, abyste zaregistrovali správný uživatelský certifikát. Vlastnosti voličem vybraného certifikátu zobrazíte klepnutím na tlačítko Informace o certifikátu pro položku vybraného certifikátu.

Registrace certifikátu pro Google Chrome - okno

Pokud nemáte ve svém osobním systémovém úložišti instalovány žádné vhodné certifikáty, zobrazí prohlížeč po stisku tlačítka Zaregistrovat certifikát chybové hlášení:

Chyba připojení SSL
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
K serveru nelze vytvořit zabezpečené připojení. Může se jednat o problém se serverem, nebo server může vyžadovat klientský ověřovací certifikát, který nemáte.

V tomto případě se kliknutím na tlačítko Zpět (Back) v prohlížeči vrátíte zpět do prostředí Vaší datové schránky. Pokračovat v registraci lze až po instalaci vhodného certifikátu do úložiště Windows.

Chcete-li nyní opravdu zaregistrovat svůj uživatelský komerční certifikát do Informačního systému datových schránek, klepněte na tlačítko Registrace certifikátu.

10.4.2.5. Registrace certifikátu pro prohlížeč Safari (Mac)

V případě, že máte ve svém osobním systémovém úložišti správně nainstalován alespoň jeden komerční certifikát, zobrazí se dialog Webová stránka *** požaduje klientský certifikát s nabídkou vhodných certifikátů.

Před výběrem certifikátu doporučujeme zkontrolovat jeho vlastnosti, abyste zaregistrovali správný uživatelský certifikát. Vlastnosti certifikátu zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit certifikát pro položku vybraného certifikátu.

Registrace certifikátu pro Safari - okno

Pokud nemáte ve svém osobním systémovém úložišti instalovány žádné vhodné certifikáty, zobrazí prohlížeč po stisku tlačítka Zaregistrovat certifikát chybové hlášení:

Safari nemůže otevřít stránku „https://reg.mojedatovaschranka.cz\as\registerCertificate?XCSRF= …“.
Chyba: „Server https://reg.mojedatovaschranka.cz nepřijal certifikát.“ (NSURLErrorDomain:-1205)

V tomto případě se kliknutím na tlačítko Zpět (Back) v prohlížeči vrátíte zpět do prostředí Vaší datové schránky. Pokračovat v registraci lze až po instalaci vhodného certifikátu do úložiště Windows.

Chcete-li nyní opravdu zaregistrovat vybraný uživatelský komerční certifikát do Informačního systému datových schránek, klepněte na tlačítko Registrace certifikátu.

10.4.3. Dokončení registrace

Pro dokončení registrace se zobrazí okno pro zadání hesla, pod kterým se přihlašujete k datové schránce. Heslo zapište do vstupního pole Heslo (pro zápis lze i zde lze použít grafickou klávesnici) a poté klepněte na tlačítko Registrace certifikátu.

Registrace certifikátu

Úspěšná registrace certifikátu je potvrzena zprávou Elektronický prostředek pro přístup byl úspěšně zaregistrován. Pro pokračovaní práce je nutné zavřít prohlížeč.

Úspěšná registrace certifikátu

Klepněte na tlačítko Pokračovat a volbu certifikátu potvrďte ve stejném dialogu, jakém jste certifikát původně vybírali.

Registrace je poté potvrzena v okně Zabezpečení a změna hesla. Ve sloupci Rozšířené přihlašování je nyní položka Uživatelský certifikát označena zeleným znakem „zatržení“. Ukončete činnost aplikace a prohlížeče, pak prohlížeč znovu spusťte a přihlaste se již pomocí certifikátu.

Rozšířené přihlašování s instalovaným certifikátem

10.4.4. Přihlášení pomocí certifikátu

Po registraci uživatelského certifikátu do systému datových schránek se již příště můžete přihlásit s využitím tohoto certifikátu.

 1. V úvodním okně aplikace klepněte na záložku Přihlášení certifikátem.

  Přihlášení certifikátem
 2. V dialogu Vyberte certifikát zvolte certifikát, který máte pro přihlašování k datové schránce zaregistrován.

  Vyberte certifikát
 3. Do pole Uživatelské jméno a Heslo napište přihlašovací jméno k vaší datové schránce a příslušné přístupové heslo. Klepněte na tlačítko Přihlásit se.

  Přihlásit se
 4. Přejdete do prostředí aplikace pro práci s datovými schránkami stejně jako při přihlašování jménem a heslem bez využití certifikátu.

10.4.5. Zrušení registrace certifikátu

Přihlašování s certifikátem je možné kdykoliv po dobu jeho platnosti zrušit a přihlašovat se méně zabezpečeným způsobem bez něj.

Při požadavku na zrušení registrace uživatelského certifikátu postupujte takto:

 1. Pod záložkou Nastavení klepněte na odkaz Zabezpečení a změna hesla.
 2. V části Rozšířené přihlašování klepněte na tlačítko Změnit nastavení.
 3. V okně Rozšířené přihlašování vidíte v části Uživatelský certifikát indikaci Aktivní spolu se symbolem zeleného zatržítka. Klepněte na tlačítko Změnit nastavení.

  Zrušení registrace certifikátu
 4. V následujícím okně zapište do pole Heslo přístupové heslo k vaší datové schránce a klepněte na tlačítko Odregistrování certifikátu.
Odregistrování certifikátu

Úspěšná odregistrace certifikátu je potvrzena zprávou Elektronický prostředek pro přístup byl úspěšně odregistrován. Klepněte na tlačítko Pokračovat.

Úspěšné odregistrování certifikátu

Po úspěšném odregistrování se odhlášte z datové schránky a restartujte váš prohlížeč. Při příštím přihlášení se již budete muset přihlašovat jménem a heslem pod záložkou Přihlášení jménem a heslem.

Pozor! Certifikát musí uživatel nutně od své datové schránky odregistrovat před vypršením jeho platnosti. Pokud by to neudělal, již by se ke své datové schránce pod stávajícím účtem nemohl přihlásit a musel by si nechat vygenerovat nové přístupové údaje.

Tip – Uživatel si může v Notifikačním centru – Notifikace emailem vyžádat, aby mu elektronickou poštou přišlo 12 dní před vypršením platnosti certifikátu upozornění.

Notifikačním centru – Notifikace emailem

10.5. Rozšířené možnosti zabezpečení přístupu

Při přihlašování k systému datových schránek lze zabezpečení rozšířit o možnost použití bezpečnostního klíče (token) nebo si vyžádat zaslání jednorázového bezpečnostního kódu na mobilní telefon pomocí SMS. Tyto možnosti je třeba před prvním použitím vyžádat a nastavit v části Rozšířené přihlašování pod záložkou Nastavení v okně Zabezpečení a změna hesla.

Zabezpečení a změna hesla

Klepnutím na tlačítko Změnit nastavení se otevře okno Rozšířené přihlašování, kde lze nastavit zmíněné možnosti.

Rozšířené přihlašování

10.5.1. Nastavení zabezpečení pomocí SMS kódu

Klepněte na tlačítko Změnit nastavení v části SMS kódem okna Rozšířené přihlašování.

SMS kódem

V okně Zabezpečení SMS kódem si prostudujte vypsané pokyny. Pak zapište do pole Telefonní číslo číslo mobilního telefonu, na který budete chtít posílat bezpečnostní kód a stiskněte tlačítko Aktivovat.

Chvíli (obvykle do jedné minuty) čekejte, až systém oznámí, že došlo k registraci telefonního čísla. Poté na toto číslo přijde informační SMS o službě „Premium SMS“, kterou je nutno ještě jednou aktivovat pomocí zaslání SMS s textem ANO SMSPRIHLASENI na číslo 90211. Zhruba po další minutě je systém připraven na přihlašování pomocí SMS kódu.

Pro zabezpečení přihlašování SMS zprávou je nutné mít mobilní telefon s povolenou službou Premium SMS. Při každém přihlašování vám bude zaslána placená SMS (3 Kč) s přihlašovacím kódem, tento kód je nutné opsat do přihlašovacího formuláře.

Pozor – pokud budete mít nastavené přihlašování pomocí SMS a deaktivujete na svém telefonu službu Premium SMS (SMS zprávou STOP SMSPRIHLASENI), nebo o svoje telefonní číslo přijdete, ztratíte možnost přihlásit se do své datové schránky tímto účtem. V tomto případě budete muset navštívit kontaktní místo Czech POINT a požádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových přístupových údajů.

V případě, že se bude blížit limit 300 již zaslaných SMS, budete upozorněni informační SMS (zdarma) o tom, že služba Premium SMS bude deaktivována (z důvodu zákonného omezení celkové ceny za službu). Dokud uživatel znovu neaktivuje službu (pomocí SMS ANO SMSPRIHLASENI), nebude pak přihlašování pomocí SMS nadále aktivní.

10.5.2. Nastavení zabezpečení pomocí bezpečnostního kódu

Před použitím této možnosti je nutné mít připojené a synchronizované potřebné bezpečnostní zařízení (také bezpečnostní klíč) - obvykle mobilní telefon s nainstalovanou aplikací.

Bezpečnostní zařízení musí splňovat normu RFC 4226. Příkladem je aplikace DS3Oath pro Android nebo HOTP pro MS Windows mobile.

Postupy aktivace se liší pro každou aplikaci, zhruba však lze popsat společné obecné kroky.

10.5.2.1. Podrobný postup aktivace

Postup aktivace:

 1. Přihlašte se do vaší datové schránky, klepněte v Nastavení / Zabezpečení a změna hesla / Rozšířené přihlašování v sekci Bezpečnostním kódem na tlačítko Změnit nastavení.

  Změnit nastavení
 2. Dále klepněte na tlačítko Aktivovat.

  Tlačítko Aktivovat
 3. V tomto kroku je nutná spolupráce s externím zařízením (aplikací). HOTP aplikace musí umět vytvořit a vypsat údaje potřebné k synchronizaci obou systémů, ty se poté přepíší do polí na stránce Nastavení Portálu.

  Heslo – zadejte heslo, se kterým jste právě přihlášení do Portálu.

  Tajný klíč – přepište z aplikace, kde je obvykle označeno jako Seed (může se generovat nebo zadávat ručně). Pozor: tajný klíč může být dlouhý a nesmí se při přepisu udělat žádná chyba.

  Formát klíče – podle toho, co nabízí aplikace, je-li generován, bude nejspíš hexadecimální.

  Kód z bezpečnostního klíče – přepište z aplikace: aplikace z hodnoty Seed vytvoří kód (nazvaný např. OTP code nebo OneTimePassword).

  Druhý kód z bezpečnostního klíče – druhé vyvolání generování kódu v aplikaci (obvykle tlačítko Next nebo automaticky po uplynutí nějakého času).

  Registrace tokenu
 4. Jsou-li vyplněna všechna pole na stránce Nastavení, stiskněte tlačítko Registrace tokenu.

 5. Po úspěšné registraci se objeví okénko se zprávou: Zabezpečení přihlašování bezpečnostním kódem bylo úspěšně aktivováno.

  Zabezpečení přihlašování bezpečnostním kódem bylo úspěšně aktivováno

  V případě, že se registrace nezdařila, zobrazí se červeně jedna z uvedených chybových zpráv:

  • Chyba přihlášení, znovu zadejte údaje (chybné heslo do datové schránky).
  • Nepodařilo se přihlásit s daným kódem. Buď byl špatně opsán nebo daný token byl použit vícekrát, než je povoleno. (chybně zadaný kód).
  • Nepodařilo se dekódovat hexadecimální klíč (chybně zadaný tajný klíč).
  Zabezpečení přihlašování bezpečnostním kódem bylo úspěšně aktivováno

Přihlášení k ISDS – postup autentizace:

 1. V hlavním okně Portálu datových schránek klepněte na záložku Přihlášení bezpečnostním kódem.

  Přihlášení bezpečnostním kódem
 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo k datové schránce.
 3. V mobilní aplikaci vygenerujte šestimístný kód a poté jej přepište do pole Kód.

Jsou-li údaje správné, budete přesměrováni do Vaší datové schránky.

Pokud je chybně zadané heslo nebo SMS kód, zobrazí se zpráva: Chyba přihlášení, znovu zadejte údaje.

Deaktivace přihlašování bezpečnostním kódem:

 1. Přihlaste se do své datové schránky s použitím jména, hesla a bezpečnostního kódu z mobilní aplikace.
 2. Otevřete nabídku Nastavení / Zabezpečení a změna hesla / Rozšířené přihlašování v sekci Bezpečnostním kódem a klepněte na tlačítko Změnit nastavení.

  Odregistrování token
 3. Zadejte své heslo ke schránce a na mobilním zařízení si vygenerujte další bezpečnostní kód.
 4. Přepište kód do příslušného pole na stránce a stiskněte tlačítko Odregistrování tokenu.
 5. Systém ISDS ověří přihlašovací údaje a v případě úspěšného ověření přihlašování deaktivuje.

  Úspěšné zrušení přihlašování bezpečnostním kódem

Od této chvíle již nebudete moci používat službu rozšířeného zabezpečení a ke své datové schránce se budete moci přihlašovat pouze s použitím jména a hesla.

Upozornění:

V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení je třeba si zažádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Tuto žádost je možné podat na jakémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

Doporučujeme rovněž (máte-li takovou možnost) vymazat na dálku všechny osobní informace z Vašeho zařízení, případně obnovit software ze zálohy do jiného zařízení, přihlásit se do své datové schránky a dočasně, do vyřešení situace, použít jiný způsob přihlašování.

10.5.2.2. Ztráta synchronizace při použití bezpečnostního kódu

Při používání bezpečnostního kódu může dojít ke ztrátě synchronizace mezi mobilní aplikací a systémem ISDS. K tomu dojde například tak, že uživatel opakovaně od mobilní aplikace vyžádá přihlašovací kódy, kterými se ale nepřihlašuje do systému, až překročí míru tolerance systému (v současnosti je to několik desítek pokusů).

Ztráta synchronizace bude v systému ISDS chápána jako ztráta přihlašovacích údajů uživatele. Uživatel bude muset zažádat na pracovišti Czech POINT o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.

10.6. Automatické upozorňování na došlé datové zprávy

Datové zprávy mohou být dodány do vaší datové schránky prakticky kdykoliv. Pokud si budete přát být o pohybu zpráv ve schránce informováni, můžete si vyžádat:

 • Zasílání informací o dodání datových zpráv do schránky ve formě zásilek elektronické pošty (e-mailu). Zasílání notifikací elektronickou poštou je zdarma.
 • Zasílání informací o dodání datových zpráv do schránky na mobilní telefon ve formě SMS zpráv. Tato služba je zpoplatněna.

Pokud má datová schránka více uživatelů, pak každý z nich má vlastní nastavení – každý si může sám nastavit způsob upozornění poštou nebo pomocí SMS zpráv.

POZOR – věnujte pozornost bezpečnostním upozorněním uvedeným v Příloze 2

Nastavení automatického upozorňování (tzv. notifikací) zkontrolujete a nastavíte v okně, které otevřete ze záložky Nastavení klepnutím na odkaz Upozornění na zprávy.

Nastavení automatického upozorňování

V okně je vypsán stav jednotlivých funkcí automatického upozorňování. Červené proškrtnutí znamená, že příslušná funkce není aktivní. Zelené zatržítko indikuje aktivitu funkce.

10.6.1. Avizování zpráv elektronickou poštou

Pokud chcete nastavit upozorňování na dodané datové zprávy elektronickou poštou, klepněte v části Notifikace e-mailem na tlačítko Změnit nastavení. V okně najdete vše potřebné k nastavení avizování datových zpráv pomocí elektronické pošty.

Nastavení automatického upozorňování E-mailem

10.6.1.1. Nastavení požadavku na doručení

Adresu, na kterou budete chtít informace zasílat, zapište do pole Adresa elektronické pošty. Všimněte si upozornění o zasílání informací o brzkém vypršení přihlašovacího certifikátu a informací o zamknutí uživatelského účtu (při opakovaném zadávání špatného hesla), která nelze vypnout.

Za jaké situace má být e-mail s informacemi odeslán, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod adresou.

Nastavení požadavku na doručení E-mailem

Zde můžete vyžádat:

 • Posílání e-mailu při přijetí nové zprávy určené do vlastních rukou.
 • Posílání e-mailu při přijetí zprávy, která není určena do vlastních rukou.
 • Posílání e-mailu v případě, že se nepodařilo doručit vámi odeslanou datovou zprávu jejímu adresátovi.

Lze zvolit dvě varianty textu informačního mailu – základní nebo rozšířenou. Rozšířená varianta obsahuje i údaje z obálky došlé zprávy (anotaci a název schránky), které mohou být určeny jen Vám. Proto tuto variantu zvolte jen tehdy, pokud mail chodí přímo do Vaší schránky a ne přes prostředníka.

Aplikace testuje oprávnění pověřených osob – volba pro rozšířený obsah bude neaktivní pro ty pověřené osoby či administrátory, které nemají nastavené oprávnění pro čtení seznamů a současně nemají aspoň jedno oprávnění pro čtení zpráv. Pokud by se úroveň oprávnění nehlídala, mohla by si pověřená osoba, zřízená bez možnosti číst obálky zpráv, sama sobě „oprávnění povýšit“ a dostat se skrz notifikaci k údajům z obálky zprávy.

Nastavení požadavků potvrďte klepnutím na tlačítko Nastavit.

Změna je potvrzena zprávou Změna notifikací provedena.

Po uložení nastavení vám bude na zadanou adresu doručena zásilka s potvrzením. Na produkčním prostředí zásilka přijde z adresy notifikace@mojedatovaschranka.cz, na testovacím prostředí z adresy notifikace@czebox.cz.

10.6.2. Avizování zpráv na mobilní telefon

POZOR! Upozorňování pomocí SMS zpráv je placená služba. SMS jsou zasílány jako placené SMS (Premium SMS). Za doručení každé notifikace vám mobilní operátor naúčtuje částku 3 Kč včetně DPH.

Okno pro nastavení tohoto způsobu notifikací otevřete klepnutím na tlačítko Změnit nastavení v části SMS notifikace okna Notifikační centrum.

Avizování zpráv na mobilní telefon

Číslo vašeho mobilního telefonu, na který budete chtít informace zasílat, zapište do pole Telefonní číslo pro zasílání upozornění.

Číslo uvádějte v plném mezinárodním formátu, např. +420602123456, lze použít i zkrácený tvar, pak bude CZ prefix doplněn automaticky.

Pod polem pro zadání telefonního čísla je možno nastavit, kdy má být SMS zpráva zasílána a to samostatně pro datové zprávy, které nejsou určeny do vlastních rukou a samostatně pro datové zprávy, které jsou určeny pouze do vlastních rukou. Jsou vždy tři možnosti nastavení:

 • Neposílat zprávy s upozorněním vůbec.
 • Odeslat jednou denně sumární výpis všech doručených datových zpráv.
 • Odeslat avízo pro každou dodanou datovou zprávu.

Pokud nastavíte volbu Posílat pro každou zprávu zvlášť, budou SMS zprávy daného typu odesílány během hodiny po dodání zprávy do vaší schránky. Pro každou dodanou zprávu bude poslána jedna SMS zpráva. Pokud je dodáno více zpráv v krátkém časovém intervalu, může být poslána jen jedna sumární SMS zpráva pro všechny tyto datové zprávy.

Pokud zvolíte možnost Posílat jednou denně jako sumární výpis, dostanete denně jednu SMS s informací o počtu přijatých datových zpráv za posledních 24 hodin (od předchozí SMS). SMS je odesílána dopoledne, mezi 08:00 a 11:00. Pokud od okamžiku zaslání minulé SMS nebyla dodána žádná datová zpráva, nebude posílána žádná nová SMS.

Pro všechny druhy datových zpráv je společné zaškrtávací políčko Upozornění, pokud nebylo možné doručit zprávu příjemci. Jeho zaškrtnutím si vyžádáte upozorňovaní na odchozí datové zprávy, které se nepodařilo dodat např. z důvodu podezření na zavirovanou přílohu.

Po stisku Nastavit se objeví informační okno s pokyny, jak potvrdit aktivaci služby.

Změna notifikací provedena

POZOR! SMS upozornění jsou zasílány až po aktivaci služby Premium SMS. Pro potvrzení aktivace upozorňování pomocí SMS proto zašlete ze svého mobilního telefonu (jehož číslo jste uvedli v okně SMS) na telefonní číslo 90211 SMS zprávu ve tvaru ANO SCHRANKY.

Jakmile bude tato SMS zpráva zpracována, dostanete ze stejného čísla SMS potvrzující aktivaci začínající „Sluzba SMS upozorneni pro datove schranky je zapnuta. Cena za kazdou prijatou SMS je 3Kc, obdrzite max. 300 SMS…“

Povolení Premium SMS služby je platné pro jedno telefonní číslo a pro všechny vaše datové schránky – pokud máte doručování SMS povoleno v jedné schránce a zadáte stejné telefonní číslo i v jiné schránce, nebude vám již zaslána informační SMS a upozorňování pomocí SMS se během několika minut aktivuje bez další potřeby vašeho zásahu.

Po stisku Pokračovat se vrátíte do nastavení SMS notifikací, kde je zelené upozornění, že notifikace je funkční.

SMS notifikace - zelené upozornění

Pokud chcete zrušit zasílání SMS zpráv na svůj mobilní telefon, zašlete z něj na číslo 90211 zprávu SMS ve tvaru STOP SCHRANKY. Tím zastavíte SMS upozorňování na dané číslo ze všech datových schránek, které mají toto číslo nastavené. Jakmile bude tato SMS zpráva zpracována, dostanete ze stejného SMS potvrzující zrušení začínající „Objednávka SMS upozorneni Datovych schranek byla zrusena. Pro obnoveni …“.

Podoba notifikačního nastavení je pak následující:

SMS notifikace

Obdobné upozornění se objeví, je-li vyčerpán limit 300 SMS (dle PRSMS kodexu je omezený limit na jednu objednávku). Novým zasláním ANO SCHRANKY získáte dalších 300 SMS. Před úplným vyčerpáním limitu přijde od operátora ještě informační SMS.

Pro úplné zrušení notifikací smažte ještě telefonní číslo v nastavení SMS notifikací a stiskněte tlačítko Nastavit.

Požadujete-li více informací k Premium SMS, zašlete na číslo 90211 zprávu SMS ve tvaru HELP.

10.6.3. Notifikace systémovými zprávami

Informace o okamžitém nastavení zasílání notifikací systémovou datovou zprávou, s možností změny vašich požadavků, získáte v okně Notifikační centrum, ve sloupci Notifikace systémovou zprávou. Zeleným symbolem „zaškrtnutí“ jsou označeny aktivní volby, pokud požadujete posílat upozornění na:

 • ukončení časové platnosti Datového trezoru (posílá se vždy bez možnosti vypnutí)
 • úplné vyčerpání kapacity Datového trezoru (posílá se vždy bez možnosti vypnutí)
 • blížící se vyčerpání kapacity Datového trezoru – při obsazení z 90 a 95%
 • vypršení platnosti kreditu (posílá se vždy bez možnosti vypnutí, v současnosti je platnost nastavena na 5 let)
 • nízký stav kreditu

Chcete-li nastavení upravit, klepněte na tlačítko Změnit nastavení.

Notifikace systémovou zprávou - Změnit nastavení

V okně Notifikace systémovou zprávou lze pomocí zaškrtávacích políček vyžádat nebo potlačit posílání notifikačních zpráv pro upozornění na nízký stav kreditu a blížící se vyčerpání kapacity Datového trezoru.

Okno Notifikace systémovou zprávou

Po klepnutí na tlačítko Nastavit se zobrazí zpráva Změna notifikací provedena.

10.7. Správa přístupů externích aplikací

Pro přístup externích aplikací k Informačnímu systému datových schránek můžete využít zabezpečeného přihlašování pomocí elektronického certifikátu. Abyste mohli elektronický certifikát začít využívat, musíte jej nejprve vložit do systému. Současně je třeba povolit pro svou schránku nebo pro svůj účet přístup z externích aplikací.

Klepněte na záložce Nastavení na odkaz Přístup externích aplikací.

Otevře se okno, ve kterém můžete:

 • Pro přístup k Informačnímu systému datových schránek nastavit využití bezpečného přihlašování pomocí elektronického certifikátu jako Spisová služba nebo jako Hostovaná spisová služba.
 • Povolit či odebrat přístup ke své datové schránce některým poskytovatelům služby Hostovaných Spisových Služeb nebo aplikací využívajících tzv. Přístupové rozhraní definované v Provozním řádu.
 • Zaregistrovat tzv. Odesílací bránu pro svou externí aplikaci.

Některé další speciální přístupy lze nastavit jen externě z aplikace správce ISDS.

10.7.1. Správa systémových certifikátů

Pro správu certifikátů klepněte v části Správa certifikátů na tlačítko Změnit nastavení.

Přístup externích aplikací

Otevře se okno Správa certifikátů, kde můžete registrovat a mazat systémové certifikáty a certifikáty hostovaných spisových služeb.

Správa certifikátů

10.7.1.1. Obecné informace

Systémový certifikát – při komunikaci aplikace spisové služby s ISDS se využívá zabezpečený protokol SSL. Klient – spisová služba – se při navazování SSL spojení prokáže svým certifikátem. Přihlašovací server ISDS ověřuje platnost klientského certifikátu a identifikuje pomocí něho spisovou službu. Nepoužívá se přihlašovací jméno.

Certifikát pro hostovanou spisovou službu – platí informace z předchozího odstavce, pouze s rozdílem, že jedna aplikace obsluhuje více datových schránek a správci těchto schránek musí jednotlivě přístup povolit.

Systém ISDS akceptuje pro přihlašování komerční certifikáty vydané těmito akreditovanými certifikačními autoritami:

Protože budete k registraci potřebovat tzv. PEM (textový) formát, informujte se u své autority na možnost stažení v tomto formátu.

Pouze v prostředí Veřejného testu ISDS lze použít také testovací komerční certifikáty autority PostSignum.

Postup vytvoření klíčů a získání certifikátů se řídí certifikační politikou jednotlivých vydavatelů certifikátů.

10.7.2. Systémové certifikáty pro spisovou službu

10.7.2.1. Registrace systémového certifikátu

Pro registraci certifikátu spisové služby v systému ISDS je třeba mít k dispozici certifikát ve formátu PEM a disponovat přihlašovacími údaji administrátora schránky.

Ujistěte se, zda soubor certifikátu je formátu PEM – to je textový soubor obsahující text „-----BEGIN CERTIFICATE-----“ následovaný několika řádky kódovaných informací (Base64) a poté samostatným řádkem „-----END CERTIFICATE-----“.

V případě, že tomu tak není, je váš soubor certifikátu v tzv. binárním formátu DER. Ten je třeba převést do formátu PEM. Pod Windows toho lze docílit importem do úložiště certifikátů a následným exportem ve formátu „Base-64 kódovaný certifikát X. 509 (*. CER)“.

 1. V okně Správa certifikátů klepněte na tlačítko Změnit nastavení v části Systémový certifikát.
 2. Pomocí schránky zkopírujte obsah souboru certifikátu do vstupního okénka v okně Systémový certifikát.
 3. Stiskem tlačítka Zaregistrovat certifikát formulář odešlete k registraci.
Systémový certifikát

Na to se obsah certifikátu zobrazí v okně Systémový certifikát. Pokud chcete skutečně příslušný certifikát zaregistrovat, stiskněte tlačítko Zaregistrovat certifikát. V opačném případě použijte k návratu tlačítko Zpět.

Po stisku Zaregistrovat certifikát se zobrazí stránka s detaily certifikátu pro kontrolu. Pokud vložíte certifikát, jemuž zbývá do konce platnosti méně než 30 dní objeví se výrazný červený nápis:

Platnost certifikátu končí za <N> dní. Opravdu jej chcete použít pro komunikaci s ISDS?

Registrovat systémový certifikát

Registraci ukončíte stiskem tlačítka Zaregistrovat certifikát. Poté je v systému certifikát zaregistrován pro přístup spisové služby.

10.7.2.2. Neúspěch při registraci certifikátu

Pokud při registraci certifikátu aplikace rozpozná nesprávný nebo neplatný certifikát, akci neprovede a vypíše chybovou hlášku do horní části okna. Nejčastější chyby jsou:

 • Certifikát se nepodařilo načíst. Asi nebyl vložen správně nebo se nejedná o certifikát.
 • Certifikát <subject certifikátu> není možno použít. Certifikát vydala certifikační agentura <subject CA>, která není v ISDS podporovaná.
 • Certifikát <subject certifikátu> není možno použít, protože není nyní platný. Má nastavenou platnost od <od> do <do>.
Neúspěch při registraci certifikátu

10.7.2.3. Smazání systémového certifikátu

Obecný postup pro vymazání určitého certifikátu je tento:

 • Klepněte na tlačítko Změnit nastavení na stránce Správa certifikátů ve sloupci Certifikát spisové služby.
 • V seznamu instalovaných certifikátů klepnutím myší zaškrtněte políčko na začátku položky certifikátu, který budete chtít vymazat.
 • Klepněte na tlačítko Smazat certifikát.
Smazat systémový certifikát

Smazání je následně potvrzeno a můžete podle potřeby zaregistrovat certifikát jiný – k tomu je zde k dispozici tlačítko Registrovat certifikát.

Registrovat systémový certifikát

V okně Správa certifikátů je aktivace certifikátu indikována zeleným zatržítkem se zprávou Aktivní.

Aktivní systémový certifikát

10.7.3. Certifikát hostované spisové služby

10.7.3.1. Registrace certifikátu hostované spisové služby

Pokud jste poskytovatel služby Hostovaná spisová služba, zaregistrujte zde certifikát, kterým budete přistupovat k datovým schránkám klientů. Postupujte podobně jako v případě registrace systémového certifikátu spisové služby.

 • V okně Správa certifikátů klepněte na tlačítko Změnit nastavení v části Certifikát hostované spisové služby.

  Registrace certifikátu hostované spisové služby
 • Do vstupního okénka okna Certifikát pro hostovanou spisovou službu překopírujte PEM certifikátu kopírováním celého textu certifikátu včetně:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----

  ...

  -----END CERTIFICATE-----

  Zaregistrovat certifikátu hostované spisové služby
 • Klepněte na tlačítko Zaregistrovat certifikát.
 • Na to se obsah certifikátu zobrazí v okně Certifikát pro hostovanou spisovou službu. Pokud chcete skutečně příslušný certifikát zaregistrovat, stiskněte tlačítko Zaregistrovat certifikát. V opačném případě použijte k návratu tlačítko Zpět.
Zaregistrovat certifikátu hostované spisové služby

Po ukončení registrace bude v systému certifikát zaregistrován pro přístup hostované spisové služby.

10.7.3.2. Smazání certifikátu hostované spisové služby

Obecný postup pro vymazání určitého certifikátu je tento:

 • Klepněte na tlačítko Změnit nastavení na stránce Správa certifikátů ve sloupci Certifikát hostované spisové služby.
 • Klepněte na tlačítko Smazat certifikát.

Certifikát je vymazán a vy můžete podle potřeby hned zaregistrovat certifikát jiný – k tomu je zde k dispozici tlačítko Registrovat certifikát.

10.7.4. Správa hostovaných spisových služeb

Zde můžete povolit či odebrat přístup ke své datové schránce vybraným poskytovatelům služby Hostovaných Spisových Služeb.

Pod záložkou Nastavení klepněte na odkaz Přístup externích aplikací. V pravé části okna pod hlavičkou Přístup k datové schránce vidíte indikaci přístupu k hostovaným spisovým službám.

 • Zelené zatržítko v prvním řádku naznačuje funkční nastavení.
 • Červené proškrtnutí znamená, že služba je nefunkční.
Správa hostovaných spisových služeb

Klepněte na tlačítko Změnit nastavení ve sloupci Přístup k datové schránce.

V následujícím okně klepněte na tlačítko Změnit nastavení v části Hostované spisové služby.

Hostované spisové služby

Otevře se seznam, kde jsou vypsány hostované spisové služby, jimž byl k vaší schránce již povolen přístup. Seznam bude nejprve prázdný.

Hostované spisové služby - seznam

10.7.4.1. Povolení přístupu pro novou hostovanou spisovou službu

Pokud budete chtít povolit přístup nové hostované spisové službě, je třeba znát ID schránky poskytovatele této služby.

 • Klepněte na tlačítko Povolit přístup.
 • Otevře se okno Hostované spisové služby.
 • Do vstupního pole Zadejte ID datové schránky Poskytovatele spisové služby zapište ID datové schránky poskytovatele požadované spisové služby.
 • Klepněte na tlačítko Registrovat.
Hostované spisové služby - Registrovat

Indikace ve sloupci Hostované spisové služby potvrzuje, že služba je nyní aktivní.

Hostované spisové služby - aktivní

10.7.4.2. Odebrání povolení přístupu hostované spisové službě

Chcete-li poskytovateli některé z hostovaných spisových služeb odebrat právo přístupu k vaší schránce, zaškrtněte klepnutím myší políčko před ID schránky a klepněte na odkaz Odregistrovat vpravo dole.

Odebrání povolení přístupu hostované spisové službě

Na to je poskytovatel odregistrován a jeho položka ze seznamu zmizí.

10.7.5. Správa jiných externích aplikací – Přístupové rozhraní

Tato služba umožňuje pro aktuální účet povolit nebo odebrat přístup jiné externí aplikaci, která využívá tzv. Přístupové rozhraní datových schránek podle § 14a zákona č. 300/2008 Sb. Postupujte přesně podle návodu konkrétního poskytovatele.

Jak externí aplikaci zaregistrujete:

 1. V okně Přístup k datové schránce klepněte pod částí Jiné externí aplikace na tlačítko Změnit nastavení.

  Jiné externí aplikace
 2. V okně se seznamem již povolených přístupů klepněte na tlačítko Povolit přístup.
 3. Do vstupního pole Zadejte ID datové schránky poskytovatele zapište ID datové schránky, které jste získali od poskytovatele služby.

  Zadejte ID datové schránky poskytovatele
 4. Stiskněte tlačítko Povolit přístup v pravém dolním rohu okna – tím se vygeneruje tzv. UID – Unikátní identifikátor uživatele.

  UID
 5. Podle pokynů v okně si poznamenejte vygenerované UID – lze doporučit jej přímo z okna překopírovat prostřednictvím schránky Windows do nějaké ho souboru, a ten si uložit; ztráta UID by totiž vyžadovala novou registraci.
 6. Po návratu do okna se seznamem přístupů najdete zaregistrovanou novou datovou schránku v seznamu.
Přístup k datové schránce - seznam

Pokud byste později chtěli registraci schránky zrušit, zaškrtněte klepnutím myší políčko před její položkou v seznamu a stiskněte tlačítko Zakázat přístup.

Pozor, pokud byste se pokoušeli zaregistrovat ID datové schránky poskytovatele opakovaně (máte k danému ID již přístup povolen), zobrazí se upozornění, že původně vygenerovaný kód UID bude přepsán kódem nově vygenerovaným. Z toho tedy vyplývá, že původní přístup přestane fungovat a musíte nově vygenerované UID vložit do aplikace poskytovatele. Platí tedy, že je aktivní vždy právě naposledy generované UID.

10.7.6. Správa Odesílací brány pro externí aplikace

Klasický systém ISDS neumožňuje odesílat datové zprávy přímo ze schránky klienta. Vlastní doručení informací v současnosti provádí poskytovatelé služeb na internetu. To v některých případech může komplikovat požadované procesy a především to snižuje transparentnost podání od uživatele směrem k adresátovi. Hlavním nedostatkem, pokud se toho týče je fakt, že odesílatel nemá možnost si před odesláním ověřit skutečnou podobu datové zprávy, tedy jak obálku, tak obsah jednotlivých příloh DZ.

Odesílací brána je v tomto směru novou komponentou celého prostředí, umožňující schválení či zamítnutí konceptu (návrhu) datové zprávy i její fyzické odeslání přímo ze schránky uživatele. Odesílatel tak může rozhodnout, zda datovou zprávu na základě jejího konceptu odešle nebo nikoliv.

Jak externí aplikaci zaregistrujete:

 1. V okně Přístup externích aplikací klepněte pod částí Odesílací brána na tlačítko Změnit nastavení. Odesílací brána - tlačítko Změnit nastavení
 2. Po stisku tlačítka se otevře seznam registrovaných Odesílacích bran s unikátním ID služby a jejím názvem. Odesílací brána - detail služby

10.7.6.1. Registrace nové služby

Přejete-li si registrovat novou službu, stiskněte v okně Odesílací brána tlačítko Registrovat novou službu. Otevře se okno Nová služba, ve kterém zadáte všechny potřebné parametry.

Pro vývojáře externích aplikací, kteří chtějí využívat Odesílací bránu, existuje technická dokumentace, popisující mj. i význam následujících parametrů.

Kromě názvu služby a návratové hodnoty adresy URL je třeba zadat i časovou platnost konceptu datové zprávy – tu nabízí na výběr volič Platnost konceptu: 30 minut, 60 minut (výchozí volba), 90 minut a 120 minut.

Potřebný certifikát se zadává do pole Vložte certifikát zkopírováním jeho textové PEM podoby a to stejně jak je popsáno na jiných místech této dokumentace; například v kapitole Registrace systémového certifikátu pro spisové služby.

Po stisku tlačítka Registrovat se zobrazí detaily certifikátu v čitelné podobě (stejně jako ve výše uvedené kapitole). Současně se zkontroluje validita certifikátu a v případě chyby se zobrazí komentář v červeném pruhu v horní části okna.

Registrace nové služby

10.7.6.2. Úprava či vymazání existující služby

Označené položky lze v okně Odesílací brána editovat (kliknutím na ID) nebo vymazat či odregistrovat tlačítkem Odregistrovat službu. Aktivní službu lze pozastavit kliknutím na odkaz na řádku, u služby neaktivní lze stejně jednoduše obnovit funkčnost.

Je-li služba pozastavena ze strany MV (nebo celá schránka blokována) je celý řádek zašedlý a položku schránky nelze upravovat.

Při editaci (po kliknutí na ID služby) se otevře nové okno s parametry vybrané služby.

Úprava či vymazání existující služby

Chcete-li některý ze stávajících certifikátů dané služby smazat, klepnutím zaškrtněte políčko před jeho názvem a stiskněte tlačítko Smazat.

Chcete-li k popisu služby přidat nový certifikát, stiskněte tlačítko Přidat. Otevře se nové okno pro specifikaci certifikátu.

Pokud chcete vymazat kompletní definici některé ze služeb, zaškrtněte políčko v její položce v seznamu v okně Odesílací brána a stiskněte tlačítko Odregistrovat službu.

10.8. Správa uživatelů schránky

Pod záložkou Nastavení klepněte na odkaz Seznam uživatelů. Otevře se okno, ve kterém je uveden soupis všech uživatelů (účtů), majících ke schránce přístup. Držitelé (oprávněné osoby, likvidátoři, nucení správci a opatrovníci PO) a administrátoři schránky vidí úplný seznam, pověřené osoby pouze jeden řádek se svým účtem.

V prvním sloupci je uveden unikátní identifikátor uživatele ISDS. Je to hodnota, která zajistí identifikaci účtu v případě komunikace s CallCentrem či Správcem.

Je zde vypsán také způsob přihlašování jednotlivých osob – u způsobu Heslem je v závorce uvedeno datum expirace hesla nebo Neomezeno, u přihlášení Certifikátem je zde uvedeno i datum expirace certifikátu atd.

Je-li v řádku symbol „i v kolečku“, lze najetím myši na tento symbol zjistit více informací o oprávněné osobě, která vznikla nestandardním způsobem – může se jednat o statutárního zástupce společnosti, která je právnickým statutárním zástupcem u subjektu této schránky, nebo o ručně přidanou oprávněnou osobu Správcem.

Seznam uživatelů

Pomocí odkazů ve sloupci Nastavení můžete otevírat formuláře pro změnu vlastností uživatelů. Změnu adresy (myšleno adresy doručovací odlišné od adresy pobytu) lze provést jen pro svůj vlastní účet.

10.8.1. Přidání uživatele

Pokud požadujete přidat k datové schránce dalšího uživatele, klepněte v okně Seznam uživatelů na tlačítko Přidat uživatele. Akce je přístupná pouze pro držitele schránky či administrátora.

V okně Přidání uživatele se otevře formulář, kde je třeba podrobně specifikovat osobu nového uživatele s právem přístupu k vaší datové schránce (odlišného od stávajících) a určit, na jakou adresu se mu má doručit dopis do vlastních rukou s přístupovými údaji.

Přidání uživatele Přidání uživatele

Pole, která je nutné vždy vyplnit, jsou označena „podtiskem“ Nutné vyplnit! Další povinnosti vyplývají ze zvolené kombinace doručování dopisu – formulář Vás upozorní na chyby.

Ve střední části lze zvolit, na jakou adresu se má doručit dopis s přístupovými údaji (uživatel si bude moci sám později změnit):

 • na adresu zadanou jako adresa bydliště osoby výše ve formuláři;
 • na adresu sídla společnosti (v okně se tato adresa ukazuje, neplatí pro schránku typu Fyzická osoba nebo Podnikající fyzická osoba);
 • na adresu jinou, kontaktní – tuto adresu je třeba zadat do dalších polí.

Pomocí voliče Typ oprávnění vyberte, zda se má jednat o osobu pověřenou, nebo o osobu s právy administrátora.

Typ oprávnění

Dále se zpřístupní sada zaškrtávacích políček, jejichž pomocí lze pověřené osobě nastavit práva. Administrátor schránky může mít přidělená jednotlivá oprávnění, kromě toho však automaticky disponuje speciálním neodnímatelným oprávněním, které jej opravňuje ke kompletní správě datové schránky.

Práva uživatele

Co jednotlivá práva znamenají:

 • Číst zprávy – je to právo číst dodané zprávy a nemá význam pro portálový přístup, pokud současně není přiděleno právo Zobrazovat seznamy a dodejky (v tom případě jsou tlačítka Dodané zprávy a Odeslané zprávy nepřístupná).
 • Číst zprávy do vlastních rukou – toto právo opravňuje přihlášeného uživatele číst všechny dodané zprávy (tedy jak obyčejné, tak do vlastních rukou). Právo Číst zprávy je automaticky v právu Číst zprávy do vlastních rukou zahrnuto, takže není nutné ho explicitně nastavovat.
 • Posílat zprávy – jedná se o právo, které slouží pouze k vytvoření a odeslání datové zprávy. Nemá-li přihlášený uživatel (při portálovém přístupu) zároveň přiděleno právo Vyhledávat datové schránky, může vytvořit novou zprávu, pouze pokud zná ID schránky adresáta, a může odpovídat na dodané datové zprávy.
 • Zobrazovat seznamy a dodejky – pokud má uživatel toto právo, zobrazí se mu (v portálovém přístupu) seznamy zpráv, doručenek a dodejek, ale dodané zprávy nemůže otevřít, pokud nemá současně právo Číst zprávy (nebo Číst zprávy do vlastních rukou pro zprávy s příznakem Do vlastních rukou).
 • Vyhledávat schránky – toto právo opravňuje přihlášeného uživatele vyhledávat datové schránky. Pro vytváření a odesílání datových zpráv (při portálovém přístupu) je nutno mít navíc nastaveno právo Posílat datové zprávy.
 • Mazat zprávy v trezoru – opravňuje uživatele mazat zprávy uložené v datovém trezoru (pokud je tato služba aktivní).

Po stisku tlačítka Pokračovat se ukáže souhrn provedené operace. Před dokončením je třeba zkontrolovat adresu pro budoucí dopis s přístupovými údaji, je-li adresát na ní k dostižení poštovním doručovatelem– jedná se o dopis do vlastních rukou, který nelze převzít v zastoupení.

Stát v adrese pro doručení dopisu musí být zadán podle seznamu, kam lze doručovat dopisy do vlastních rukou. Pokud uvedete stát jiný (např. Německo nebo Polsko), nebude povoleno akci dokončit.

Typ oprávnění

Nakonec stiskněte tlačítko Vytvořit. Nový uživatel datové schránky bude založen a nastaví se mu požadovaná práva. Vy (nikoliv však uživatel sám) můžete kdykoliv v budoucnu jeho oprávnění změnit.

V následujícím okně si pak přečtěte poučení k založení nového uživatele. Akci zakončíte stiskem tlačítka Uzavřít žádost.

Uzavřít žádost

Přihlašovací údaje budou novému uživateli zaslány poštou na adresu uvedenou v této žádosti. Teprve poté se bude moci do datové schránky přihlásit a změnit si přitom přidělené jednorázové heslo.

Upozornění: při přidání uživatele na testovacím prostředí ISDS se dopis s přístupovými údaji nezasílá, ale jméno a heslo se zobrazí přímo v okně Portálu.

10.8.2. Změna práv uživatele

Chcete-li změnit práva vámi založeného dalšího uživatele vaší datové schránky, klepněte v Seznamu uživatelů v řádku s jeho jménem ve sloupci Nastavení na odkaz Změna práv.

Otevře se formulář Změna oprávnění. V něm nastavte nebo změňte nastavení u požadovaných práv. Nové nastavení potvrďte a uložte stiskem tlačítka Změnit oprávnění.

Vykonat změnu

Úspěšná změna práv uživatele je potvrzena zprávou Změna úspěšná.

Tlačítkem Uzavřít žádost v pravém dolním rohu okna Změna uživatele se vrátíte do okna Seznam uživatelů.

10.8.3. Smazání uživatele

Chcete-li ze seznamu vymazat vámi založeného dalšího uživatele vaší datové schránky, klepněte v Seznamu uživatelů v řádku s jeho jménem ve sloupci Nastavení na odkaz Smazání uživatele.

Otevře se okno s dotazem Opravdu smazat uživatele? V okně jsou uvedeny základní charakteristické údaje o vybraném uživateli, abyste se mohli ujistit, že se jedná opravdu o toho uživatele, jakého chcete ze seznamu vymazat.

Opravdu smazat uživatele?

Pokud jste si smazáním jisti, klepněte na tlačítko Ano, smazat. V opačném případě akci zrušte tlačítkem Zpět.

Vymazání je poté potvrzeno zprávou Uživatel xxxxxxx byl smazán. Klepnutím na tlačítko Uzavřít žádost se vrátíte do seznamu uživatelů vaší datové schránky. Položka s vymazaným uživatelem ze seznamu je již odstraněna.

Smazanému uživateli (pouze pověřené osobě či administrátorovi) bude zaslán dopis s informací o zrušení pověření přístupu do této schránky, a současně bude do bývalé datové schránky tohoto uživatele zaslána systémová zpráva obsahující popis této akce.

10.8.4. Změna adresy pro doručování

U právě přihlášené osoby (ne u jiné osoby) lze zadat nebo změnit adresu, na níž se mají zasílat dopisy s přístupovými údaji.

V seznamu uživatelů klepněte ve sloupci Nastavení u své osoby na odkaz Změna adresy.

Otevře se formulář Změna kontaktní adresy.

Změna kontaktní adresy

Ve formuláři jsou v horní části vypsány informace o uživateli a zadaná adresa k doručování.

Ve střední části zvolte adresu, kam má být doručen případný dopis s novými přístupovými údaji:

 • na adresu zadanou jako adresa bydliště osoby výše ve formuláři (v okně se tato adresa ukazuje);
 • na adresu sídla společnosti (v okně se tato adresa ukazuje, neplatí u schránky typu Fyzická osoba nebo Podnikající fyzická osoba a neplatí pro oprávněné osoby – držitele schránky);
 • na adresu jinou, kontaktní – tuto adresu je třeba zadat do dalších polí.

Tato adresa má v případě písemného kontaktu přednost před jinými adresami uloženými v ISDS. Pokud má být uveden stát, kam se prostřednictvím České pošty, s.p. nedají doručit přístupové údaje, zaškrtněte políčko Státy, kam se nedoručují přístupové údaje.

Údaje o kontaktní adrese upravíte v polích Ulice a číslo popisné, Obec a PSČ a voličem Stát. V pravé dolní části formuláře pak klepněte na tlačítko Změnit adresu.

Údaje jsou odeslány, požadavek vyřízen a poté se otevře okno se zprávou Změna úspěšná.

10.9. Příjem a odesílání Poštovních datových zpráv

K datové schránce lze nastavit oprávnění posílat poštovní datové zprávy a oprávnění přijímat poštovní datové zprávy. U schránek typu OVM se oprávnění nenastavuje, protože tam je dáno již přímo charakterem schránky.

 • Možnost posílání poštovních datových zpráv je věcí smlouvy mezi uživatelem a Českou poštou, s.p. a zde se nenastavuje.
 • V prostředí uživatelského rozhraní pro práci s datovou schránkou lze pouze povolit nebo zakázat příjem poštovních datových zpráv.

Jak získáte informace o nastavení služby pro práci s poštovními datovými zprávami?

 1. Pod záložkou Nastavení klepněte na odkaz Poštovní datová zpráva.
 2. Otevře se okno, jehož součástí jsou sloupce pro kontrolu a případné nastavení příjmu poštovních datových zpráv, odesílání poštovních datových zpráv a také dotování jiných poštovních datových schránek.
Poštovní datová zpráva a komerční služby

Do prostředí pro nastavení příjmu a odesílání poštovních datových zpráv se dostanete také pomocí odkazů Příjem poštovních zpráv a Odesílání poštovních zpráv z pravého horního rohu okna.

Odkazy na nastavení

10.9.1. Povolení příjmu Poštovních datových zpráv

Zda máte povolen příjem poštovních datových zpráv, poznáte podle indikátoru Příjem poštovních zpráv. Červený křížek znamená, že příjem není povolen.

Příjem poštovních zpráv nepovolen

Pokud máte indikováno povolené odesílání, ale zakázaný příjem Poštovních datových zpráv, bude rozumné příjem těchto zpráv povolit. Příjem Poštovních datových zpráv je bezplatný.

 1. V okně Poštovní datová zpráva klepněte pod částí Příjem poštovních zpráv na tlačítko Změnit nastavení.
 2. Stiskem tlačítka OK v následujícím okně povolíte příjem Poštovních zpráv do datové schránky. Pokud jste ve schránce typu Fyzická osoba, tak tím zároveň povolíte vyhledávání adresy vaší schránky odesílatelům Poštovních datových zpráv.
Příjem poštovních zpráv povolen

Pro schránky jiných typů je oznámení stručnější:

Příjem poštovních zpráv povolen

Povolení příjmu Poštovních datových zpráv je poté indikováno v okně Poštovní datová zpráva zeleným zatržítkem u indikátoru Příjem poštovních zpráv.

Příjem poštovních zpráv povolen

10.9.2. Potlačení příjmu poštovních datových zpráv

Pokud z nějakého důvodu potřebujete příjem Poštovních datových zpráv (dočasně) potla­čit, zopakujte stejný postup, jako bylo uvedeno výše. Tentokrát klepnutím na tlačítko Ano, souhlasím možnost příjmu Poštovních datových zpráv do vaší datové schránky potlačíte.

Příjem poštovních zpráv - výber

Zobrazí se rámeček s informací o vypnutí příjmu Poštovních datových zpráv. Informaci potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Příjem poštovních zpráv - oznam

Na straně odesílatele se pro vaši schránku zablokuje možnost volby její adresy pro odeslání Poštovní datové zprávy.

Poštovní datové zprávy, které vám již byly dříve dodány do datové schránky, v ní nadále zůstanou.

Zákaz příjmu datových zpráv je indikován červeným křížkem u indikátoru Příjem poštovních zpráv.

Příjem poštovních zpráv nepovolen

Zákaz příjmu Poštovních datových zpráv lze kdykoliv odvolat.

10.9.3. Odesílání poštovních datových zpráv

Díky Poštovním datovým zprávám může uživatel datových schránek komunikovat nejen s orgány veřejné moci, ale může také posílat různé smlouvy, faktury a jiné důležité dokumenty se soukromými subjekty. Je ovšem nutno počítat s tím, že odesílání Poštovních datových zpráv je, na rozdíl od jejich příjmu, zpoplatněno. Cena za odeslání jednotlivé zprávy se v čase může měnit – aktuální cena je vidět na stránce Odesílání Poštovních zpráv.

Existují tři způsoby, jak si posílání Poštovních datových zpráv předplatit:

 • Uzavřít smlouvu s Českou poštou, s.p. o poskytování této služby na dobu neurčitou.
 • Využít možnost dotování této služby pro vás jiným uživatelem datových schránek.
 • Uhrazovat odesílání platbou z předem předplaceného kreditu – po odeslání každé zprávy se z kreditu odečte určitá částka, podobně jako při posílání SMS zpráv z kreditu nabitého pomocí kupónu.

Odesíláním Poštovních datových zpráv se zabývá v okně Poštovní datová zpráva část Odesílání poštovních zpráv (sloupec uprostřed).

K nastavení odesílání datových zpráv se můžete také dostat pomocí odkazu Odesílání poštovních zpráv z pravého horního rohu okna.

Odesílání Poštovních zpráv - odkaz

Zdůrazněme si, že v dané chvíli může být k použití aktivní pouze jedna ze tří uvedených možností.

Odesílání Poštovních datových zpráv nastavíte v okně, které otevřete klepnutím na tlačítko Změnit nastavení ve sloupci Odesílání poštovních zpráv.

Poštovní datová zpráva a komerční služby

V následujícím okně si můžete zvolit způsob úhrady pro posílání Poštovních datových zpráv, který vám nejvíce vyhovuje. Která ze služeb je aktivní poznáte podle indikátoru – zelené „zatržítko“ („fajfka“) označuje aktivní službu, červený křížek službu neaktivní, oranžový vykřičník službu omezenou.

Odesílání Poštovních zpráv - možnosti

Ve sloupci Smlouva mohou být tři stavy: když smlouva neexistuje, červený křížek Neaktivní, pokud existuje, ale pravidlo o dotování ji přebije, tak stav Služba omezena a obrázek oranžový vykřičník, pokud existuje a je použitá, tak zelená fajfka a Aktivní.

Ve sloupci Kredit mohou být dva stavy: stav Aktivní nebo Služba omezena pokud je aktivní Dotovaná schránka nebo Smlouva. Stavu Služba omezena odpovídá nový obrázek oranžový vykřičník.

Ve sloupci Dotovaná schránka mohou být dva stavy: Aktivní a Neaktivní.

10.9.3.1. Odesílání s využitím služeb České pošty, s.p.

Klepnutím na tlačítko Informace ve sloupci Smlouva budete přesměrování na webovou stránku České pošty, s.p., kde získáte bližší informace o požadované službě, ceník a také odkazy, jak si službu aktivovat.

Objednávka služby je dostupná po přihlášení do tzv. Klientské zóny. Zájemce si nejprve musí založit přístupový účet. Pak je umožněn vstup do registračního formuláře pro objednání služby. Po potvrzení registrace je do zvolené datové schránky odeslána datová zpráva obsahující kontrolní PIN kód. PIN kód slouží k dokončení objednávky a aktivaci služby. Po výběru způsobu fakturace a kontrole PIN kódu je služba aktivována.

Klientská zóna České pošty, s.p.

10.9.3.2. Odesílání s využitím kreditu

Prostřednictvím kreditu lze Poštovní datové zprávy odesílat bez závazků a měsíčních paušálů. Po každém odeslání Poštovní datové zprávy se vám příslušná platba (18 Kč) odečte z kreditu.

Zkontrolovat stav kreditu a případně kredit navýšit lze stiskem tlačítka Zjistit stav kreditu ve sloupci Kredit.

Odesílání Poštovních zpráv - možnosti

Otevře se okno Kredit, kde je uveden okamžitý stav vašeho kreditu. Kredit lze využít jak k odesílání Poštovních datových zpráv, tak k platbě za služby Datového trezoru

Jestliže jste potřebovali jen zkontrolovat výši kreditu, klepněte nyní na tlačítko Zavřít.

 • Pokud jste stránku s informací o kreditu otevřeli z prostředí pro vytvoření nové zprávy, budete přesměrováni na domovskou stránku (Seznam dodaných zpráv).
 • Pokud jste stránku s informací o kreditu otevřeli z prostředí Nastavení, budete tlačítkem přesměrováni na stránku Nastavení.
Kredit - přehled

Jestliže potřebujete kredit doplnit či průběžně dobít, klepněte na tlačítko Dobíjení kreditu. Budete přesměrování na webovou stránku Kreditní systém datových schránek. Zde si určíte částku, o jakou budete chtít kredit navýšit, specifikujete schránku, jíž se má navýšení týkat a také adresu schránky elektronické pošty, kam budete chtít zaslat dopis s potvrzením o navýšení kreditu. Dále vyberete a potvrdíte způsob platby a podle dalších pokynů transakci ukončíte – kredit pak bude navýšen o požadovanou částku.

10.9.3.3. Výpis historie transakcí

V okně Kredit máte dále k dispozici tlačítko Výpis transakcí. Jeho stiskem otevřete okno s výpisem všech transakcí, které se vztahují k navýšení či čerpání vašeho kreditu.

Jednotlivé transakce jsou vypsány v seznamu ve střední části okna. Uvádí se vždy datum, typ transakce, dále o jaký typ transakce se jednalo, zůstatek kreditu po provedení transakce a doplňkový údaj – například ID zprávy, která byla s využitím kreditu odeslána.

Seznam lze zobrazit s nasazením různých kritérií – můžete určit konkrétní časový interval transakcí (maximálně 6 měsíců za dobu až 15 měsíců zpětně) či zobrazit jen transakce provedené za posledních 7 či 30 dní. Lze také filtrovat podle typu transakce – dobití, vybití, kreditní PDZ, úhrada kreditního trezoru či expirace a také podle změny kreditu (větší, menší nebo rovno určitému kritériu).

Kredit - tabulka transakcí

Seznam se dá rovněž vyexportovat do souborů ve formátech CSV (textová forma s položkami oddělenými čárkami) či XLS (tabulka v Excelu). K tomu jsou určeny odkazy nad tlačítkem Zpět, jehož stiskem zobrazení okna ukončíte.

10.9.3.4. Odesílání Poštovních datových zpráv z dotované schránky

Vaše schránka může být dotována jinou datovou schránkou. V případě, že je tato možnost aktivní, je nadřazena ostatním možnostem úhrady. V takovém případě tedy neplatíte za odesílání poštovních datových zpráv žádné poplatky.

Pokud je vaše schránka dotována, je v okně Odesílání poštovních zpráv ve sloupci Dotovaná schránka zeleně zaškrtnutý indikátor Aktivní a pod ním vypsáno označení dotující schránky.

Pokud má schránka nastaveno dotování, bude tento způsob odesílání Poštovních datových zpráv preferován před ostatními, rovněž aktivními způsoby. Tento způsob odesílání nelze užívat ve spojitosti se schránkami typu OVM.

Odesílání Poštovních zpráv - možnosti

Klepnutím na tlačítko Bližší informace lze otevřít okno, kde jsou vypsány údaje o dotující schránce a jejím majiteli a především také počet Poštovních datových zpráv, které můžete s využitím dotující schránky odeslat a do kdy.

Dotovaná schránka - informace

10.10. Správa dotovaných schránek

Dotování poštovní datové schránky spočívá v tom, že můžete sami nést náklady na provoz protější datové schránky, aby z ní bylo možné posílat placené Poštovní datové zprávy. K tomu je zapotřebí mít ovšem speciální oprávnění přidělované Českou poštou, s.p. Pokud jej nemáte, nejsou dále popisované prostředky k dispozici ani jejich ovladače nejsou viditelné.

V okně Poštovní datová zpráva můžete v části Dotování jiných schránek nastavit pro vybrané schránky dotování komerčního provozu jiných datových schránek ze své schránky podle § 18a, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.

Dostupnost služby pro vaši schránku ukazuje zelený indikátor ve tvaru zaškrtnutí u označení Aktivní.

Odesílání Poštovních zpráv - možnosti

Seznam dotovaných schránek s možností zařazení či vyjmutí schránek (mimo typu OVM) pak zpřístupníte takto:

 1. V okně Poštovní datová zpráva pod částí Dotování jiných schránek klepněte na tlačítko Změnit nastavení.
 2. Otevře se okno Správa dotovaných schránek, kde je uveden seznam schránek, které chcete dotovat co do posílání Poštovních datových zpráv. Seznam je při prvním přístupu prázdný. Správa dotovaných schránek
 3. Chcete-li do seznamu přidat schránku, klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Do vstupních polí následujícího okna vyplňte pole ID dotované schránky – tedy ID datové schránky, které chcete dotovat Poštovní datové zprávy. Pro omezení dotování vyplňte pole Počet dotovaných zpráv a Expirace. Pokud ponecháte pole prázdná, nebude dotování v daném kontextu omezeno. Správa dotovaných schránek - Změnit nastavení
 5. Dále je třeba nastavením přepínače potvrdit, že úředně ověřený písemný souhlas vlastníka Dotované datové schránky (dle odst.3 § 18a zákona č. 300/2008 Sb.) byl zaslán buď ve formě datové zprávy do DS České pošty, s.p. s ID kr7cdry nebo v listinné podobě na adresu: Česká pošta, s.p., oddělení elektronické služby, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov (vzor najdete na www.postovnidatovazprava.cz). Správa dotovaných schránek - Přepínač
 6. Stiskem tlačítka Přidat se dotovaná schránka zařadí do seznamu. Správa dotovaných schránek - seznam

Záznam o dotované schránce lze kdykoliv dodatečně upravit nebo zrušit.

 • Klepnutím na odkaz Upravit v položce dotované schránky přejdete do okna podle výše uvedeného bodu č. 4, kde upravte parametry dotování schránky a dále postupujte jako při založení nové položky.
 • Klepnutím na odkaz Zrušit se zobrazí bezpečnostní dotaz Opravdu chcete zrušit dotování této datové schránky? Jeho potvrzením stiskem tlačítka Ano, souhlasím se celá položka o dotované schránce ze seznamu vymaže.
Zrušení dotované schránky

10.11. Datový trezor

Datový trezor zajišťuje dlouhodobé uložení datových zpráv tak, aby zůstaly dostupné i po uplynutí jejich garantovaného devadesátidenního uložení v datové schránce.

Datový trezor je placená služba. Přehled o jejím aktuálním nastavení získáte v okně Datový trezor, které otevřete klepnutím na stejnojmenný odkaz v prostředí pro nastavení datové schránky.

V okně vidíte, že tuto službu lze předplatit paušální platbou (sloupec Paušální) nebo pomocí kreditu dobíjeného dle potřeby (sloupec Kreditní). O tom, zda je Datový trezor aktivní a jakého je typu, se můžete přesvědčit v okně, kde jsou zobrazeny indikátory Neaktivní (s červeným křížkem), Aktivní a funkční (se zeleným nebo oranžovým zatržítkem) nebo Aktivní, ale zaplněný (s červeným zatržítkem).

Datový trezor

Datové zprávy se do trezoru vkládají automaticky, smazat lze zprávy i jednotlivě.

O ubývajícím místu v trezoru nebo o blížícím se konci platnosti budete aktivně upozorněni pomocí speciálních zpráv dodaných do Vaší schránky.

10.11.1. Datový trezor na zkoušku

Kromě placených trezorů existuje i trezor zdarma - „Na zkoušku“. Jeho kapacita je 500 zpráv a doba uložení je 6 měsíců. Každý držitel schránky si jej může zapnout při prvním přihlášení do schránky, nebo kdykoliv později, ale jen jednou. Trezor Na zkoušku se zapíná ve třetím sloupci. Na tento trezor lze navázat placeným trezorem.

10.11.1.1. Aktivace Datového trezoru „Na zkoušku“

Po jistou dobu od potvrzení požadavku na zkušební provoz je v okně Datový trezor zobrazen symbol hodin žluté barvy s informací Probíhá zpracování, prosím čekejte. Informace o kapacitě a platnosti datového trezoru jsou označeny jako Budoucí stav.

Datový trezor na zkoušku

Jakmile je datový trezor na zkoušku aktivován, jsou žluté hodiny nahrazeny zeleným symbolem pro zaškrtnutí s nápisem Aktivní a je odstraněno označení Budoucí stav.

Během platnosti trezoru „Na zkoušku“ (ale i jindy) se může objevit akční nabídka kreditního trezoru – sledujte prostřední sloupec okna.

I během zkušebního provozu datového trezoru můžete jeho provoz předčasně ukončit nebo naopak přejít ze zkušebního režimu do plnohodnotného placeného provozu.

Datový trezor na zkoušku

10.11.1.2. Předčasné ukončení zkušebního provozu

Pokud klepnete kdykoliv během zkušební doby na tlačítko Ukončit předčasně, a v následujícím rámečku s dotazem klepnete na tlačítko Deaktivovat, služba Datový trezor (na vyzkoušení) se ukončí a datové zprávy v trezoru uložené se vymažou.

Pokud jste v době platnosti trezoru „Na zkoušku“ zakoupili návazný trezor a dáte ukončit stávající, musíte potvrdit, že přijdete o zprávy v něm již uložené, resp., že přijdete o zprávy, doručené do určitého data.

Datový trezor na zkoušku

10.11.1.3. Přechod do plnohodnotného placeného režimu

Ze zkušebního režimu lze přejít do režimu placeného (a tedy nepřijít o své uložené zprávy) dvěma způsoby. Buď využít možnost paušální platby nebo platit pomocí kreditu.

 • Pokud chcete platit paušálně, klepněte ve sloupci Paušální na tlačítko Uzavřít smlouvu
 • Chcete-li platit kreditem, klepněte ve sloupci Kredit na tlačítko Nastavit

Datový trezor lze naplno aktivovat nejen během provozu na zkoušku, ale rovněž kdykoliv jindy, třeba když jste původně provoz na zkoušku odmítli.

10.11.2. Akční kreditní Datový trezor

ISDS nabízí také druhý typ akčního trezoru – kreditní s velkou slevou. V případě, že akce je aktivní a Vaše schránka na ni má nárok, pak se nabídka objeví ve druhém sloupci (Kredit) přehledu trezorů. Stiskem tlačítka Nastavit, se otevře upravená stránka pro nastavení parametrů kreditního trezoru, a pokud máte u schránky dostatečný kredit, můžete akci využít.

Akční kreditní Datový trezor

10.11.3. Objednání paušálního Datového trezoru

Po stisku tlačítka Uzavřít smlouvu budete přesměrováni na webové stránky https://www.datovy-trezor.cz. Tam se dozvíte o Datovém trezoru více a zároveň budete moci sjednat paušální platbu jeho služeb ve sjednaném rozsahu.

Česká pošta, s.p. - Datový trezor

Jakmile je paušální platba akceptována, zobrazí se ve sloupci Paušál indikátor Aktivní se zeleným zatržítkem. Zároveň se zobrazí informace o kapacitě a časovém limitu použitelnosti trezoru.

Datový trezor - Paušál

Tlačítkem Informace přejdete na stránku České pošty, s.p. s informacemi o Datovém trezoru, stejně jako když jste službu sjednávali.

10.11.4. Objednání kreditního Datového trezoru

Tento způsob financování Datového trezoru nastavíte po klepnutí na tlačítko Aktivovat ve sloupci Kredit.

V okně Nastavení parametrů služby pak nastavte:

 • Kolik zpráv může být nejvýše v úložišti uchováno – voličem Požadovaná kapacita trezoru (od 50 do 5000).
 • Voličem Požadovaná doba uložení zvolte, jak dlouho mají být datové zprávy v trezoru uloženy (půl roku, jeden rok nebo dva roky).
Datový trezor - výpočet

Stiskněte tlačítko Vypočítat. Bude propočteno, jakou částku z kreditu vám nastavení odčerpá a také zkontrolováno, zdá máte v dané chvíli k dispozici dostatečnou výši kreditu.

Před ukončením nastaveného období si budete moci kdykoliv službu prodloužit nebo si upravit její parametry.

Jestliže je vše v pořádku a v okně je vypsána zpráva Máte dostatečný kredit, stiskněte tlačítko Nastavit a dále postupujte podle pokynů. Vypočtená částka vám bude odečtena z kreditu a Datový trezor se stane aktivním na sjednanou dobu v nastavené kapacitě.

Datový trezor - výpočet 2

Pokud je výše kreditu vzhledem k požadavku nízká, zobrazí se zpráva Nemáte dostatečný kredit. V tom případě můžete požadavek buď zredukovat, nebo si kredit po klepnutí na tlačítko Dobíjení kreditu navýšit.

Datový trezor - nedostatek kreditu

Při požadavku na dobití budete přesměrováni do externí aplikace České pošty, s.p., v níž si budete moci nabít kredit podle potřeby.

Po stisku tlačítka Nastavit se parametry pro službu Datový trezor nastaví a zobrazí se přehled o tom, jaká bude jeho kapacita, od kdy do kdy bude k dispozici a kolik kreditu vám zbývá. Poznamenejme, že kredit je tentýž, jako může být využíván pro odesílání Poštovních datových zpráv.

Datový trezor - informace

Stiskem tlačítka Zavřít se požadavek na zřízení trezoru odešle k aktivaci. Po dobu, než ke skutečné aktivaci dojde, je zobrazen ve sloupci Kredit indikátor Čeká na aktivaci se žlutým symbolem hodin.

Jakmile je Datový trezor aktivován, je zobrazen indikátor Aktivní se zeleným zatržítkem. Od této chvíle bude nastavený počet datových zpráv uchováván ve schránce pomocí trezoru bez nebezpečí, že zprávy budou automaticky smazány.

Do doby, než bude nový DT aktivován, se zobrazuje obrázek oranžových hodinek a popis, který den aktivace proběhne.

Datový trezor - stav

10.11.5. Prodloužení platnosti Datového trezoru a změna jeho kapacity

Pokud okno Nastavení parametrů služby otevřete v situaci, kdy je služba Datový trezor již aktivní, máte možnost nastavení služby upravit. Lze prodloužit dobu platnosti a (nebo) změnit kapacitu trezoru.

Klepněte na tlačítko Změnit nastavení. Otevře se stránka Změna parametrů služby datový trezor, kde specifikujete svůj požadavek. Tato stránka se odlišuje úvodním textem a variantami nabídek pro 3 možné přechody: z Kreditního (1) na Kreditní (1), z Paušálního (3) na Kreditní (1) a z DT Na zkoušku (4) na Kreditní (1). Popsaná je nejobecnější varianta Kreditní -> Kreditní.

Datový trezor - změna parametrů

V horní části stránky je pro lepší orientaci uživatele uveden souhrn pojmů a jejich význam. Ve střední části stránky je volič, jehož pomocí lze zvolit svůj požadavek na změnu parametrů datového trezoru. Podle nastavení voliče se v dalším okně určeném pro konkrétní nastavení zobrazí potřebné parametry, přičemž podle požadavků jsou přednastaveny a některé i blokovány.

10.11.5.1. Je třeba zvětšit kapacitu Datového trezoru

Použijte volbu Dochází místo v Trezoru, potřebuji zvětšit jeho kapacitu. Kapacita datového trezoru bude zvýšena o 1 stupeň, platnost je od „zítra“ bez možnosti změny, předvolená délka zůstane stejná a lze ji změnit.

Kapacitu trezoru takto nelze snížit pod aktuální stupeň+1 (je nastaven aktuální stupeň+1, lze jej pouze zvýšit).

10.11.5.2. Je třeba prodloužit časovou platnost Datového trezoru

Použijte volbu Končí platnost Trezoru, potřebuji prodloužit a navázat platnost na stávající Trezor. Kapacita datového trezoru zůstává stejná, nelze ji změnit. Předvolená délka zůstane stejná, ale lze ji změnit.

Platnost Požadované datum aktivace je pevně nastaveno na:

 • Nově objednaný datový trezor bude časově navazovat na stávající období – tedy na datum uvedené v položce Platí do.

10.11.5.3. Obecné nastavení parametrů Datového trezoru

Použijte volbu Chci změnit parametry Trezoru. V tomto případě není explicitně přednastaven ani blokován žádný parametr, všechny lze měnit podle existujících logických pravidel (datum začátku v rozmezí od zítra do data exspirace současného datového trezoru+1, snížit kapacitu lze jen za podmínky, že vypočtený kredit nebude záporný). Ani jedna z voleb pro platnost od není zatržená, což slouží jako pojistka, že uživatel „ví, co dělá“.

Datový trezor - nastavení

10.11.5.4. Výpočet a dobití kreditu

Stiskem tlačítka Vypočítat se ve sloupci Navržené nastavení (nezapomeňte nastavit Požadované datum aktivace) zobrazí cílové hodnoty vaší volby a také informace o tom, zda je zůstatek kreditu pro danou transakci dostatečný. Pokud kredit dostatečný není, lze jej stiskem tlačítka Dobíjení kreditu ihned zvýšit.

Datový trezor - Dobíjení kreditu

Pokud je kredit dostatečný, lze nastavení datového trezoru akceptovat stiskem tlačítka Nastavit.

Datový trezor - Nastavit

V okně nastavení parametrů služby se zobrazí přehled údajů o aktuálním a vyžádaném nastavení. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Datový trezor - Zavřít

Také v okně Datový trezor se dočasně zobrazí ve sloupci Kreditní dvě skupiny údajů – Aktivní a Budoucí stav. Budoucí stav se týká nového nastavení, které nevejde v platnost ihned, ale až po aktivaci; podobně jako při zřízení trezoru.

Datový trezor - Kreditní

10.11.6. Kontrola platnosti a zaplnění Datového trezoru

Pokud máte aktivní službu Datový trezor, je možné si nastavit požadavky pro zasílání notifikačních zpráv o různých s touto službou spojených událostech pomocí systémových datových zpráv.

Bližší informace najdete v kapitole 10.6.3..

10.12. Indikace zatížení systému

V dolní části okna Nastavení je umístěno informační okénko s dvěma údaji, které ukazují:

 • Zpracovávané požadavky – celkové zatížení systému.
 • Zprávy čekající na časové razítko – rychlost odezvy pro připojení časového razítka.

Údaje se zobrazují v grafické podobě a jsou statické – vykreslí se tedy při otevření či překreslení celé stránky.

Indikace zatížení systému

I v případě vysokého zatížení je systém v provozu, pouze budou pomalejší odezvy (první graf) nebo se bude déle čekat na dodání datové zprávy (druhý graf).

10.13. Osobní údaje

Stránka Portálu Nastavení > Osobní údaje ukazuje souhrn všech osobních údajů, které jsou v ISDS uchovávány a zpracovávány. Jsou zde vidět nejenom údaje spojené s identitou uživatele (ve většině případů čerpané z Registru obyvatel), ale údaje spojené s účtem, včetně těch, které uživatel zadal sám (např. notifikační adresy).

V levé horní části okna je významný údaj Ztotožněn v Registru obyvatel? (ANO/NE). Je-li zde uvedeno ANO, je identita člověka, právě přihlášeného do ISDS, ověřena v základním Registru obyvatel (ROB) a případné změny osobních údajů se automaticky přenášejí z ROB do ISDS. Údaje o této osobě jsou důvěryhodné a orgány veřejné moci, které některá data o uživatelích přebírají, jim budou důvěřovat. Není-li osoba ztotožněná, jsou zde uvedeny údaje v té podobě, v jaké byly zapsány do ISDS, obvykle synchronizací z některého veřejného rejstříku. Není-li nějaký údaj znám, je uvedeno --Nezadáno--.

V pravé horní části je seznam účtů uživatelů se stejnou identitou vůči ROB, tedy seznam účtů, do nichž by měl mít přihlášený uživatel přístup. Obvykle půjde o účty v různých schránkách, výjimečně mohou být i v rámci jedné schránky (např. likvidátor a statutární zástupce u schrány PO). Při listování seznamem se překresluje zbytek okna – jedná se o údaje spojené s vybraným účtem.

V levé spodní části jsou údaje, které může uživatel editovat sám (ale jen pro účet, v němž je aktuálně přihlášen). Vlevo jsou aktivní odkazy, které přímo otevírají stránky Portálu pro editaci těchto údajů.

V pravé spodní části jsou rozšiřující informace o účtu. Kromě informace, k jaké schránce patří, je zde významný údaj, odkud osobní data pocházejí – podle typu schránky, typu uživatele, ztotožnění a jiných parametrů je vypsána jedna varianta (z centrálních registrů, z osobně předloženého dokladu na Czech POINTu apod.).

Dole je informace, poskytl-li daný uživatel souhlas s tím, aby externí aplikace přistupovala přes tzv. Přístupové rozhraní do schránky pod jeho účtem (viz § 14a zák. o ISDS).

Osobní údaje

Ve spodní části okna lze tlačítkem exportovat souhrn osobních dat do PDF souboru, podepsaného pečetí MV.