Nápověda

2. Prostředí portálu pro práci s datovou schránkou

Portál datových schránek se vizuálně mění podle velikosti okna, v němž je zobrazen. Je tedy možná práce i z běžného mobilního telefonu. Na jeho displeji bude poněkud jiné rozložení ovládacích prvků, funkčnost je však ve všech případech stejná (až na tisky).

Po přihlášení se otevře úvodní okno pro práci s portálem, které nese seznam přijatých zpráv.

Je třeba si uvědomit, že datové zprávy se pokládají za doručené okamžikem vstupu do schránky, tedy nikoliv až tím, že datovou zprávu otevřete. Po přihlášení se tedy všechny do té chvíle dodané zprávy pokládají za doručené, ať se na ně podíváte nebo ne (platí pro ty zprávy, ke kterým máte oprávnění je číst).

2.1. Okno portálu

2.1.1. Přihlášený uživatel

V modrém pruhu zcela nahoře je uveden název datové schránky – pro právnickou osobu je to název společnosti, pro fyzickou osobu je to jméno tzv. oprávněné osoby – tedy osoby, které byla datová schránka primárně zřízena apod. Jméno schránky nemůžete změnit, ale pokud se změní např. název společnosti, pak se změna přenese automaticky i do ISDS.

Přihlášený uživatel

Přihlášený uživatel

Vpravo je uveden Přihlášený uživatel – tedy fyzická osoba ke schránce aktuálně přihlášená.

Obě jména mohou být u schránky pro fyzickou osobu totožná. To nastává v případě, že je ke schránce přihlášena oprávněná osoba, pro kterou byla schránka zřízena. U schránek pro právnické osoby (PO) je oprávněnou osobou (uživatelem) statutární zástupce PO.

Může být také přihlášen uživatel, jemuž oprávněná osoba poskytla přístupové údaje ke schránce (se specifickým nastavením přístupových práv). Důvodem může být například požadavek, aby po dobu nepřítomnosti oprávněné osoby mohl někdo jiný reagovat na dodané datové zprávy, vznikne-li akutní potřeba.

2.1.2. Záložky k volbě tematických okruhů práce

Pokud chcete napsat a odeslat novou datovou zprávu, klepněte na tlačítko Napsat zprávu v levé horní části okna portálu. Tlačítko je k dispozici stále, nezávisle na tom, jakou záložku pro práci se schránkou jste zvolili.

Čtveřice záložek na hlavní obslužné liště portálu umožňuje volit základní okruhy činností portálu.

Čtveřice záložek na hlavní obslužné liště

  • Pod záložkou DATOVÁ SCHRÁNKA najdete příkazy pro otvírání oken přijatých a odeslaných zpráv. Dále pak můžete otevřít okno Historie a do něj si načíst informace z obálek již smazaných přijatých či odeslaných datových zpráv odpovídajících zadanému kritériu (rozpětí kalendářních dat, ID zprávy nebo ID odesílatele).ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ otevírá seznam příloh zpráv, uložených dočasně v ISDS pro opakované použití.
  • Položka DATOVÝ TREZOR otevře okno pro práci s datovými zprávami, uloženými nad rámec 90 dní standardního uložení.
  • Pod záložkou OTEVŘÍT .ZFO můžete otevřít a načíst obsah datové zprávy (či doručenky), kterou jste dříve Vy nebo kdokoliv jiný uložili do souboru ve formátu ZFO. Kontroluje se neporušenost zpráv a také to, zda zprávy splňují podmínky dlouhodobé průkaznosti.
  • Některým uživatelům (podle způsobu přihlášení a uložených informací) se nabízí ještě položka ZŘÍZENÍ IDENTITY – po kliknutí se přenesete do konkrétní stránky Nastavení.
  • Záložka NASTAVENÍ nabízí veškeré prostředky k uživatelskému nastavení prostředí portálu, správu dalších uživatelů schránky, mailových a SMS upozornění na došlé zprávy, nastavení a konfigurace různých přihlašovacích metod aj.

2.1.3. Oprávnění přihlášeného uživatele

Pokud chcete vidět všechna oprávnění, která máte jako aktuálně přihlášený uživatel vzhledem ke schránce a zprávám, klepněte na záložku Nastavení. V okně otevřeném klepnutím na odkaz Informace o schránce a spuštěním příkazu Uživatel a schránka pak dole v sekci Oprávnění vidíte aktuální nastavení práv.

Oprávnění přihlášeného uživatele

Pokud nemáte dostatek oprávnění pro práci s některou funkcionalitou portálu, třeba k přístupu k datovému trezoru, k seznamu zpráv nebo historii, vypíše se informace jako například: Nemáte oprávnění vidět údaje o zprávách.

2.1.4. Pozor na datum posledního přihlášení

V okně Uživatel a schránka je pod hlavičkou Poslední přihlášení do portálu uvedeno i datum Vašeho posledního přístupu (nepočítaje přístup aktuální) do ISDS – ve většině případů je toto datum totožné s datem přístupu do schránky, ale existují i řídké případy, kdy tomu tak není (např. nedokončená vynucená změna hesla při prvním přihlášení nebo přihlášení Identitou občana nebo pomocí Mobilního klíče). Máte-li pochybnosti, obraťte se na Infolinku.

Poslední přihlášení

Pokud se domníváte, že zobrazené datum posledního přístupu neodpovídá době, kdy jste se schránkou naposledy skutečně pracovali, je možné, že do schránky vstoupil někdo jiný. Z toho ovšem vyplývá, že musel mít k dispozici Vaše přístupové údaje, které Vám nějakým způsobem zcizil. V takovém případě lze doporučit, abyste neprodleně změnili heslo.

2.1.5. Doplňkové služby

Pod záložkou Nastavení klepněte na odkaz Informace o schránce a dále pak spusťte příkaz Kredit a doplňkové služby. V takto otevřeném okně je zobrazen přehled rozšířených služeb a jejich stav.

Doplňkové služby

Jedná se o možnost přijímat či odesílat Poštovní datové zprávy (mezi schránkami jinými než typu OVM), používat dlouhodobé úložiště zpráv (Datový trezor) či obsluhovat správu kreditu u schránky. Více informací či možnost spravovat službu získáte po kliknutí na jednotlivé odkazy.

Nabídka služeb se liší podle typu schránky – schránkám OVM se nenabízí nastavení pro odesílání Poštovních datových zpráv, neboť z nich se Poštovní datové zprávy neodesílají.

U Datového trezoru se rozlišuje víc stavů: kromě stavu aktivní (zelené zatržítko) a neaktivní (červený křížek) se též rozlišuje volné místo v trezoru. Je-li datový trezor zcela zaplněn , pak je zde šedý obdélníček. Bublinová nápověda nad obrázkem aktuální stav popisuje přesněji slovně.

2.1.6. Uvítací datová zpráva

Po prvním přihlášení najdete v seznamu dodaných zpráv automaticky generovanou uvítací datovou zprávu Základní informace k Vaší datové schránce.

Uvítací datová zpráva

Odesílatelem této zprávy je Systémová schránka provozovatele ISDS – ta také odesílá notifikační zprávy, pokud si je později vyžádáte. Přílohou této zprávy je soubor ve formátu PDF, obsahující informace o přístupu k datové schránce, jejím významu a využití a také o Datovém trezoru. Soubor otevřete snadno:

  1. Klepněte na název zprávy Základní informace k Vaší datové schránce.
  2. V okně Detail zprávy klepněte na položku ZPRÁVA.

    Detail zprávy

2.2. Nápověda

Aplikace pro přístup k datovým schránkám je vybavena podrobným nápovědným systémem. Kompletní nápověda je přístupná i pro nepřihlášené uživatele.

Okno s nápovědou otevřete v okně aplikace klepnutím na odkaz Nápověda, který najdete v jeho levé dolní části. Otevře se stránka v novém panelu odpovídající místu, kde se právě nalézáte.

Odkaz na nápovedu

Nápovědný systém je rozčleněn po tématech do jednotlivých kapitol. V levé sekci si vyberete téma, klepnete na příslušnou položku a v pravé sekci se zobrazí odpovídající text.