Nápověda

3. Přijaté datové zprávy

Okno s přijatými (dodanými i doručenými) datovými zprávami se otevírá po vstupu do portálu obvykle jako první.

Později můžete kdykoliv do tohoto okna vstoupit tak, že klepnete na záložku Datová schránka a vlevo pak na odkaz Přijaté zprávy.

Je třeba si zapamatovat tyto důležité informace:

 • Datové zprávy se v seznamu uchovávají po 90 dnů ode dne doručení přihlášením (nikoliv ode dne dodání a nikoliv ode dne doručení fikcí).
 • Zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se uživatel s oprávněním číst zprávu přihlásí k datové schránce (tedy ještě aniž by datovou zprávu otevřel). Pokud se tak nestane, je zpráva považována za doručenou desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky (tzv. doručení fikcí – pokud odesílatel nezakázal doručení tímto způsobem). Pozor – to znamená, že z právního hlediska se na datovou zprávu doručenou fikcí pohlíží jako na doručenou, i když jste ji vůbec neotevřeli!

3.1. Seznam přijatých zpráv

V okně Přijaté zprávy je zobrazen seznam zpráv, které dorazily do Vaší schránky.

Seznam zpráv

Pokud tímto přihlášením byly některé zprávy doručeny (viz předchozí odstavec), je v záhlaví uveden počet:

Počet zpráv

V počtu jsou zahrnuty zprávy, které byly před přihlášením ve stavu Dodáno, ale i zprávy, které byly již doručeny fikcí – i ty se přihlášením označily jako Doručené přihlášením (i když na datum doručení to nemá vliv – v tomto případě platí starší datum).

V seznamu jsou rozlišeny datové zprávy prohlédnuté a dosud neprohlédnuté. Zprávy, které jste dosud neprohlíželi (neotevřeli), mají název vypsaný zvýrazněným písmem (tučně) a na začátku položky je žlutý puntík. Po prvním otevření zprávy se zvýraznění písma potlačí a puntík zmizí (pokud máte právo číst zprávy tohoto typu – pokud ne, zobrazí se jen obálka zprávy, bez příloh; z obálky zprávy a metadat o doručování lze vygenerovat doručenku tét zprávy, k tomu není právo číst zprávu potřeba).

Klepnutím na položku s názvem datové zprávy se otevře okno s obsahem vlastní datové zprávy. Pokud se z detailu zprávy vrátíte pomocí odkazu ZPĚT, v seznamu bude tato zpráva označena zvýrazněním.

Zvýraznění posledně zobrazené zprávy

3.2. Vyhledávání zpráv v seznamu

V okně jsou zobrazeny položky několika prvních (nejčerstvějších) zpráv. Pokud chcete zobrazit další (starší) zprávy, klepněte na tlačítko Načíst další zprávy. Do okna se načtou položky několika dalších zpráv; to lze opakovat, dokud se nedostanete ke zprávě, kterou hledáte.

Takový způsob vyhledávání by byl u starších zpráv velice zdlouhavý, proto je k dispozici filtr pro vyhledávání zpráv podle nastaveného kritéria.

Filtr

Klepnutím na odkaz FILTR se otevřou ovladače pro sestavení filtru. Zprávy lze filtrovat podle data dodání nebo data doručení, dále podle typu zprávy (např. neprohlédnuté nebo jen placené), podle jména odesílatele, podle řetězce „Předmět“ nebo podle jeho části, podle našeho/Vašeho čísla jednacího, případně spisové značky a konečně podle konkrétního ID datové zprávy.

 • Klepnutím na šipku u prvního pole zleva se otevře volič možností, podle kterých se může seznam filtrovat. Variantu Podle data doručení (myšleno doručení přihlášením, ne doručení fikcí) nedoporučujeme používat v případě většího počtu zpráv (může být pomalejší odezva), zatímco výběr Podle data dodání je rychlý.
 • Podle nastavení voliče se upraví pole pro sestavení kritéria filtrace.
 • Pak do těchto polí napište, co má být kritériem filtru – například datový rozsah u data dodání (u schránky bez trezoru nemá smysl zadávat starší datum než 90 dní) nebo název společnosti (nikoliv ID schránky) při volbě Podle odesílatele. Používejte vždy celá slova. U čísla jednacího nebo spisové značky lze použít i jednotlivé souvislé části těchto symbolů. U volby Podle typu lze z nabídky vpravo vybrat jen zprávy dosud Neprohlédnuté, jen Poštovní zprávy, jen Iniciační Poštovní zprávy nebo seznam zobrazit Bez systémových zpráv.
 • Pokud hledáte konkrétní zprávu známého čísla (zejména pro stažení doručenky), použijte variantu Podle ID zprávy. Prohledány budou jak aktuální zprávy ve schránce (resp. trezoru), tak i obálky smazaných zpráv v archivu.

Po nastavení filtru klepněte na tlačítko Vyhledat.

Filtr

Aktivitu filtru ukončíte dalším klepnutím na odkaz FILTR.

3.3. Mazání datových zpráv

Kapacita datové schránky (počet vložených datových zpráv a jejich velikost) není omezená. Pokud nepoužíváte službu Datový trezor, je však omezena doba pro uložení doručených datových zprávy na 90 dnů po doručení přihlášením – po této době je každá zpráva ze schránky automaticky vymazána. Pro zprávy systémové (různá upozornění od správce ISDS) platí pravidla jiná – mažou se 100 dní od dodání a neukládají se do trezoru.

Přímé mazání položek datových zpráv ze seznamu není možné. Datové zprávy lze mazat pouze z aktivního Datového trezoru (máte-li k tomu oprávnění).

3.4. Zobrazení detailu datové zprávy

Přečtenou i dosud nepřečtenou datovou zprávu otevřete a zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu. Obálka datové zprávy se načte do okna DETAIL ZPRÁVY. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.

V poli ODESÍLATEL je vidět popis schránky odesílatele, a pokud povolil adresátu zobrazení svého jména, je na konci řádku kromě role ve schránce (např. Oprávněná osoba == majitel schránky) i jméno osoby, která zprávu odeslala.

Zobrazení detailu DS

Pokud detail zprávy otevře pověřená osoba bez práva číst zprávu, zobrazí se jen údaje z obálky zprávy, bez příloh. Pak portál dovolí provádět jen akce s doručenkou z nabídky Další možnosti.

Z okna se zobrazeným detailem zprávy lze také soubory z přílohy dočasně ukládat do Úložiště souborů k operativnímu zpracování.

Odkaz DETAIL DORUČENKY slouží k zobrazení informací o doručování této datové zprávy.

Pokud Vám odesílatel poslal placenou datovou zprávu s předplacenou odpovědí, zobrazí se o tom v dolní části okna informace: Odesílatel Vám předplatil možnost odpovědět bezplatně pomocí Poštovní datové zprávy.

3.4.1. Zobrazení osobních údajů odesílatele

Odesílatel datové zprávy může dobrovolně vložit ke zprávě své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu ad.). Slouží to obvykle v soukromoprávní komunikaci (pomocí Poštovní datové zprávy) k tomu, aby příjemce zprávy mohl odesílatele jednoznačně nalézt ve své evidenci. V takových případech je odesílatel obvykle vyzván k předání osobních údajů. Odesílatelem se myslí konkrétní fyzická osoba, která odeslala zprávu, nemusí jít o majitele schránky.

Pokud v došlé zprávě jsou osobní údaje odesílatele, jsou zobrazeny pod seznamem příloh v sekci PŘIDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podobě Popis: hodnota. Výčet osobních údajů se liší podle role odesílatele ve schránce a typu schránky (nejvíc údajů se vede o majiteli schránky FO).

Přidání osobních údajů

3.5. Přílohy doručené datové zprávy

Tato sekce se nezobrazí, pokud přihlášený uživatel nemá oprávnění Číst přijaté zprávy (resp. Číst přijaté zprávy do vlastních rukou).

3.5.1. Seznam souborů v příloze

Seznam souborů tvořících přílohu datové zprávy je vypsán v DETAILU ZPRÁVY v sekci Přílohy.

Seznam souborů v příloze

Pokud se příloha skládá z více souborů, lze s nimi manipulovat buď jednotlivě, nebo stáhnout celou přílohu na lokální disk v jediné operaci.

3.5.2. Uložení nebo otevření souboru z přílohy

Položka s názvem každého souboru a jeho velikostí je aktivním odkazem, který po kliknutí myší otevře nabídku, ve které máte možnost soubor otevřít nebo uložit – vzhled nabídky se liší podle použitého webového prohlížeče.

Poznámka: Při ukládání souborů příloh na Vašem počítači může dojít ke změně názvu přílohy - některé operační systémy neumí použít v názvu souboru některé znaky (např. znak dvojtečka) a při ukládání dojde k jejich náhradě za jiné znaky.

Pro otevření souboru nabízí operační systém aplikaci příslušející k souboru podle přípony jeho názvu podle registrační databáze Windows(v případě PDF například Adobe Reader, v případě DOCX je to Microsoft Word apod.).

Z aplikací, ve kterých jsou sobory otevřené, můžete obsah souboru obvykle snadno vytisknout. Tisk a jeho parametry se nastavují podle konkrétní aplikace, ve které je příslušný soubor zobrazen.

3.5.3. Uložení souboru do Úložiště

Další možnost uložení souboru nabízí Úložiště – prostor pro dočasné uložení těch souborů, se kterými hodláte v nejbližší době více manipulovat.

Soubor do Úložiště vložíte kliknutím na odkaz Uložit do Úložiště. Bližší informace o Úložišti najdete v kapitole Úložiště souborů.

Uložit do Úložiště

3.5.4. Odeslání souboru ke konverzi do listinné podoby

Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře.

Přesto je možné pro speciální případy jednotlivé přílohy datové zprávy konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Autorizovanou konverzi souboru z přílohy (pozor – týká se pouze souborů ve formátu PDF) do listinné podoby zajistí kontaktní místa Czech POINT.

Konvertovaný dokument musí být ve formátu PDF a opatřen platným elektronickým podpisem. V opačném případě se ke konverzi neodešle nebo se vrátí chybový stav s popisem.

Postup je následující:

 1. V položce souboru v sekci Přílohy klepněte myší na odkaz Zkonvertovat.
 2. Otevře se okno, ze kterého lze soubor odeslat ke konverzi do listinné podoby na Czech POINT. Klepněte zde na tlačítko Odeslat ke konverzi.

  Odeslat ke konverzi

 3. Po odeslání ke konverzi se zobrazí tzv. konverzní lístek. Klepněte na odkaz Vytisknout v pravém dolním rohu okna (nemusí být nabízeno na mobilních zařízeních). Nemáte-li po ruce tiskárnu, můžete si jej uložit ve formátu PDF a vytisknout později – klepněte na odkaz Uložit.

  Konverzní lístek

 4. Konverzní lístek se zobrazí v podobě vhodné pro tisk – zvolte výstupní zařízení (tiskárnu) a vytiskněte jej.
 5. Pak okno s tiskovou předlohou konverzního lístku klepnutím na tlačítko Zpět na detail zprávy zavřete – vrátíte se do okna se zobrazeným detailem zprávy.

S vytištěným konverzním lístkem se pak dostavte na pracoviště Czech POINT, kde Vám bude vytištěna listinná podoba daného dokumentu a úředně ověřena její pravost.

Pokud příloha je v takové podobě, že jí nelze zkonvertovat, místo konverzního lístku se vypíše chybová zpráva popisující důvod, proč byla konverze odmítnuta (např. že PDF soubor není podepsaný nebo je staré verze apod.).

Nelze zkonvertovat

3.5.5. Stažení všech příloh najednou

Pokud příloha datové zprávy obsahuje několik souborů, je možné tyto soubory (celou přílohu) stáhnout v jediné operaci.

Soubory budou vloženy do společného archivního souboru ve formátu ZIP a uloženy na disk podle Vašich dispozic. Z archivu ve formátu ZIP lze pak jednotlivé soubory kdykoliv snadno extrahovat.

Požadavek na stažení přílohy jako celku vznesete klepnutím na tlačítko Další možnosti v pravém dolním rohu okna s detailem datové zprávy a dále pak spuštěním příkazu Stáhnout všechny přílohy v zip archivu.

Stáhnout všechny přílohy v ZIP archívu

Klepnutím na odkaz se otevře dialog pro potvrzení uložení souborů z přílohy do archivního souboru. Otevřením takto uloženého archívního souboru získáte přístup k jednotlivým souborům přílohy.

3.6. Zvláštní případy doručení

V okně Detail zprávy najdete také upřesňující informace o datové zprávě (z její „obálky“). Z hlediska způsobu dodání jsou tu důležité následující parametry:

 • V sekci Pomocné údaje pod hlavičkou K rukám může být uvedena nezávazná informace zpřesňující adresu, pokud je datová zpráva určena přímo pro některého z více uživatelů datové schránky (například na nějakém úřadu apod.) a odesílatel využil možnosti toto upřesnit. Jméno adresáta (nebo funkce) je pak uvedeno pod touto hlavičkou.
 • Informace Zpráva typu ‘do vlastních rukou‘ představuje důležitý příznak zprávy – je-li zde uvedeno Ano, jde o zprávu s vyšším stupněm důležitosti (obdoba rozdílu mezi dopisem normálním a dopisem do vlastních rukou). Ke čtení zprávy označené do vlastních rukou je třeba vyššího oprávnění uživatele datové schránky.
 • Dále je tu uvedena informace, zda je či není zakázáno tzv. doručení datové zprávy fikcí. Tento způsob doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zpráva automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl. Informaci o tom najdete pod hlavičkou Zakázáno doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro Orgány veřejné moci.
 • Pokud si odesílatel datové zprávy přál, abyste se dozvěděli jeho totožnost, najdete informaci v sekci Pomocné údaje je pod hlavičkou Přidat jméno odesílatele.

3.7. Odpověď na datovou zprávu

Subjekt, jemuž byla doručena zpráva, může na tuto zprávu ihned zareagovat a poslat odesílajícímu subjektu svou odpověď.

3.7.1. Požadavek na odpověď na datovou zprávu

Požadavek na odpověď vytvoříte klepnutím na tlačítko Odpovědět v levé dolní části okna Detail zprávy.

V dolní části okna je také uvedena informace, zda jde o odpověď bezplatnou či placenou – zpoplatnění se týká Poštovních datových zpráv, pokud není odpověď hrazena odesílatelem nebo pokud nejde o dotovanou datovou schránku.

3.7.2. Sestavení odpovědi na datovou zprávu

Na to se otevře okno pro vytvoření datové zprávy. Vpravo nahoře je uvedena informace (Krok 2/3: náležitosti zprávy). To proto, že části obálky jsou již na základě výchozí datové zprávy (na kterou odpovídáte) předem vyplněné tak, aby bylo možné snadno a rychle poslat odpověď původnímu odesílateli. Je samozřejmé, že není třeba povinně všechny údaje převzít – všechna pole i lze editovat a také lze upravit nastavení všech ovladačů.

Všimněte si, že v poli Předmět je identifikační řetězec zprávy převzat ze zprávy původní a je před něj předřazena předpona RE:, jak tomu bývá u elektronické pošty.

Odpověď

Zprávu dále dokončíte tak, jak je popsáno v kapitole o přípravě nové datové zprávy od kapitoly Vytvoření a odeslání datové zprávy.

3.7.3. Odeslání odpovědi

Odpověď na datovou zprávu odešlete stejným způsobem, jako když sami odesíláte novou datovou zprávu.

Úspěšné odeslání odpovědi je oznámeno informační zprávou. Klepnutím na odkaz NAPSAT DALŠÍ přejdete přímo do okna nová zpráva a můžete začít vytvářet další datovou zprávu. Jinak můžete zprávy vytisknout či klepnutím na ID zprávy zobrazit její detail. Nebo vybráním položky v menu pokračovat v práci libovolným způsobem.

Úspěšné odeslání

Adresát uvidí odpověď na datovou zprávu ve svém seznamu přijatých zpráv – že jde o odpověď, pozná podle prefixu RE: u datové zprávy.

3.8. Přeposlání datové zprávy

Subjekt, jemuž byla dodána datová zpráva, může tuto datovou zprávu také přeposlat – tedy v podobě, jak mu došla, postoupit dalším adresátům.

Upozornění – v případě, že dodaná zpráva má přílohy o souhrnné velikosti těsně pod 20 MB, může se stát, že přeposlat nepůjde. Formát ZFO uložené zprávy je totiž větší než původní přílohy, a proto může dojít k překročení povolené velikosti příloh. V takovém případě systém odeslání zprávy, v souladu s provozní vyhláškou, nepovolí.

3.8.1. Sestavení zprávy

Požadavek na přeposlání zprávy vytvoříte klepnutím na tlačítko Přeposlat v levé dolní části okna Detail zprávy.

Na to se otevře okno pro vytvoření datové zprávy, a to ve fázi (Krok 1/3: ADRESÁT) (protože adresát nebo skupina adresátů nejsou v tomto případě, na rozdíl od odpovědi na zprávu, definováni). Po výběru adresáta přejdete na Krok 2/3: Náležitosti zprávy.

Všimněte si, že v poli Předmět je identifikační řetězec zprávy převzat ze zprávy původní a je před něj předřazena předpona FWD:, jak tomu bývá u elektronické pošty.

Přidat adresáta

S využitím odkazu Přidat adresáta se můžete vrátit ke kroku 1 a tam vybrat dalšího adresáta. Výběr adresátů je možné opakovat tak dlouho, až máte zvoleny adresy všech datových schránek, do kterých chcete datovou zprávu přeposlat (maximálně však 50), nelze využít u placených Poštovních zpráv.

Části obálky jsou již na základě výchozí datové zprávy předem vyplněné tak, aby bylo možné přeposílanou zprávu snadněji vytvořit. Obsah všech polí i stav zaškrtávacích políček lze upravit.

Zprávu dále dokončíte a odešlete tak, jak je popsáno v kapitole o přípravě nové datové zprávy.

Jako příloha je připojena celá původní datová zpráva, kterou přeposíláte, ve formátu ZFO (podepsané XML). Přílohu můžete ponechat v této podobě, ale můžete do ní zařadit i své vlastní další soubory, až do celkové povolené velikosti příloh.

3.8.2. Odeslání přeposílané datové zprávy

Přeposílanou datovou zprávu odešlete stejným způsobem, jako když sami odesíláte vlastní novou datovou zprávu.

Úspěšné odeslání odpovědi je oznámeno informační zprávou.

Adresát uvidí přeposlanou datovou zprávu ve svém seznamu dodaných zpráv – že jde o přeposlanou zprávu pozná podle prefixu FWD: v identifikačním řetězci datové zprávy.

3.9. Uložení celé datové zprávy na disk

Pozor – nezaměňujte s uložením přílohy. Zde se ukládá komplet celá zpráva, tedy obálka i připojené soubory.

Datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete uložit na disk Vašeho počítače ve formě souboru s příponou ZFO, který obsahuje elektronicky podepsaná XML data ve formátu podpisu PKCS#7 (CAdES-T). Účelem exportu na disk je umožnění vlastní archivace datových zpráv mimo prostředí ISDS, neboť ze schránky se zprávy smažou po 90 dnech od doručení (pokud nemáte předplacenu službu Datový trezor).

Postup je následující:

 1. Ve spodní části okna DETAIL ZPRÁVY klepněte na tlačítko STÁHNOUT ZPRÁVU (ZFO).

  Stáhnout ZFO

 2. Datová zpráva se uloží ve formě binárního souboru s příponou ZFO do složky, kterou užíváte jako úložiště stažených souborů.

3.10. Tisk obálky datové zprávy

Obálku otevřené datové zprávy si můžete vytisknout. To zajistíte ve spodní části okna DETAIL ZPRÁVY stisknutím tlačítka VYTISKNOUT.

Obálka se připraví do nového okna ve formě vhodné k tisku. Vytisknete ji jako jakékoliv jiné okno načtené do Vašeho internetového prohlížeče. Konkrétní příkazy, ovladače a nastavení záleží na použitém prohlížeči.

Upozornění: na mobilních zařízeních nemusí být tisk obálky přístupný.

3.11. Konverze celé datové zprávy

Celou datovou zprávu, včetně všech jejích příloh, lze odeslat ke konverzi na Czech POINT. Konvertovat celou datovou zprávu lze pouze v případě, že obsahuje alespoň jednu přílohu ve formátu PDF (nemusí být podepsané), jinak se nabídka konverze vůbec nenabízí.

 1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.

  Zkonvertovat zprávu

 2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.

  Odeslat zprávu ke konverzi

 3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu. Je zde uvedeno datum, do kterého lze výsledek konverze na pracovišti Czech POINT nejpozději převzít a dále kód a příslušný obrázek pro digitální čtečku, podle kterého pracovník na pracovišti Czech POINT načte požadovaný výstup a seznam příloh v datové zprávě. Zkonvertovat jde pouze soubory PDF – v tomto případě nemusejí být elektronicky podepsané, protože jejich podpis nahrazuje obálka datové zprávy. Příloha, která není ve formátu PDF, bude na výstupu označena textem „Vložený soubor není platné PDF“ – tato příloha nebude zkonvertována. Na tuto situaci budete ještě upozorněni okénkem s textem „Ne všechny přílohy v datové zprávě lze konvertovat.“

  Konverzní lístek zprávy

 4. Klepnutím na odkaz Vytisknout si obsah okna (tj. konverzní lístek) vytiskněte (nemusí být nabízeno na mobilních zařízeních). S ním pak navštívíte kontaktní místo Czech POINT, kde Vám na jeho podkladě bude vydán konvertovaný výstup (jednotlivé přílohy datové zprávy). Konverzní lístek je možno též tlačítkem Uložit zapsat na disk ve formátu PDF pro pozdější tisk.

Vytvoření konverzního lístku ukončíte klepnutím na tlačítko Zpět na detail zprávy.

3.12. Detailní informace o zabezpečení přijaté datové zprávy

Tlačítkem Další možnosti otevřete nabídku dalších příkazů pro zpracování doručenky. Obvykle je zde k dispozici příkaz Zobrazit podací razítko, který umožňuje zobrazit okno s údaji o podacím časovém razítku příslušné datové zprávy.

Menu 'Více'

Údaje o podacím razítku a jeho certifikátu se zobrazí v okně s detailem zprávy v nově otevřené sekci Podací razítko.

Podací razítko

Jedná se o časové razítko, vložené do datové zprávy v okamžiku podání. Razítko technicky potvrzuje příjem zprávy a podepisuje data ve zprávě, včetně příloh. Čas v razítku je o zlomek sekundy menší, než je okamžik dodání do schránky. Kromě času a ID razítka zbylé údaje popisují certifikát, který je použit pro podepsání razítka. Platnost certifikátu zaručuje digitální platnost obsahu razítka, není však pravda, že datová zpráva s exspirovaným razítkem (tj. podepsaná exspirovaným podpisem) není platná – platnost zprávy uložené v systému (např. v Datovém trezoru) je trvalá, platnost stažené zprávy do souboru (*.ZFO) je omezena platností razítka v pečeti správce. Ale i zprávy historické lze v systému jednoznačně prověřit, zda předložená podoba odpovídá podobě, která prošla systémem.

3.13. Doručenky

Jako Doručenky jsou označovány (ze zákona významné) informace o doručování datových zpráv, tedy kdy byla zpráva podána, kdy dodána do Vaší schránky a kdy doručena (fikcí či přihlášením). Doručenka je také používána k označení souboru (s pečetí MV) s těmito daty, staženému z ISDS. Doručenku lze získat k přijaté i odeslané zprávě (pro odesílatele má větší význam).

3.13.1. Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky. Stav Dodáno se může objevit jen tehdy, pokud jste přihlášen jako pověřená osoba bez plných práv ke čtení, v opačném případě by došlo přihlášením k doručení (a přijaté zprávy budou označeny jako Doručené).

Údaj Doručeno říká, kdy byla zpráva doručena, tedy převzata Vámi jako jejím adresátem

Důležité upozornění – připomeňme si, že za okamžik doručení se pokládá okamžik, kdy jste se po dodání zprávy do datové schránky přihlásil (přičemž jste nemusel ještě ani fyzicky datovou zprávu načíst). Pokud jste se ke schránce delší dobu nepřihlásil, může být po deseti dnech od dodání datová zpráva pokládána za doručenou fikcí (pokud odesílatel tuto možnost nepotlačil). Je tedy dobré si třeba o dovolené nechávat posílat notifikační zprávy o dění ve Vaší datové schránce.

3.13.2. Zobrazení doručenky

Klepnutím na odkaz detail doručenky se zobrazí v detailu příslušné datové zprávy nová sekce obsahující informace o doručování.

Detail doručenky

V sekci Události zprávy může být uvedena jedna nebo několik zpráv, které Vás informují o pohybech datové zprávy:

 • EV0: Datová zpráva byla podána (= vznik datové zprávy).
 • EV1: Používáno jen do listopadu 2010 - Uživatel oprávněný číst tuto zprávu se přihlásil ve smyslu § 17, odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb. (= zpráva byla doručena přihlášením) Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena okamžikem dodání do jeho datové schránky.
 • EV2 (pro veřejnou DZ): Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.
 • EV2 (pro Poštovní DZ): EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 18a, odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí.
 • EV3: Datová schránka adresáta byla zpětně (tj. po dodání zprávy) znepřístupněna, datová zpráva není doručitelná (§ 11, odst. 1-4, zákona č. 300/2008 Sb.)
 • EV4: Poštovní datová zpráva doručena podle § 18a, odst. 2, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění (nevyužívá se od listopadu 2011 po novele zákona č. 300/2008 Sb. u zpráv dodaných po datu zavedení změny).
 • EV5 (pro veřejnou DZ): Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 • EV5 (pro Poštovní DZ): Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
 • EV6: V datové schránce adresáta nebyla v době od okamžiku dodání zprávy do okamžiku doručení zprávy fikcí zavedena žádná osoba s oprávněním přistupovat do datové schránky.
 • EV8: Ve zprávě byl nalezen chybný formát nebo kód, které je způsobilý přivodit škodu na informačním systému datových schránek. Zpráva proto byla v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění, nedodána do schránky adresáta, připravena ke smazání a odesílateli byla odeslána systémová zpráva informující o této skutečnosti.
 • EV11 (pro veřejnou DZ): Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV11 (pro Poštovní DZ): Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
 • EV12 (pro veřejnou DZ): Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávám ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300 /2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV12 (pro Poštovní DZ): Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávám ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
 • EV13 (pro veřejnou DZ): Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV13 (pro Poštovní DZ): Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

Události EV1 a EV4 se v současné verzi portálu ISDS již nepoužívají, mohou se ale objevit, jedná-li se o doručenku velmi staré zprávy, např. vyhledané pomocí Historie.

Události zde popsané je třeba interpretovat na základě dalších skutečností, které nemusí být přímo zřetelné. Doručení do schránky OVM může za určité situace nastat již okamžikem dodání – tato situace není v datech zaznamenána.

3.13.3. Zpracování doručenky

Pokud chcete prohlédnutou doručenku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte na tlačítko Skrýt doručenku.

Dále můžete pomocí nabídky pod tlačítkem VÍCE:

 • Vytisknout doručenku – otevře se obsah doručenky v novém okně ve formě vhodné k tisku. Obsah okna vytisknete prostředky Vašeho internetového prohlížeče stejně, jako tisknete načtené stránky z webu. Vytištěná podoba odpovídá PDF doručence. Upozornění: na mobilních zařízeních nemusí být tisk přístupný.
 • Uložit doručenku – vyžádat uložení doručenky do souboru na disk a do složky dle Vašeho výběru. Máte na výběr dva formáty: PDF nebo ZFO (podepsaný soubor ve formátu XML – formát PKCS#7 - CAdES). Oba formáty obsahují digitální podpis a jsou obsahově rovnocenné. K zobrazení ZFO souboru je však potřeba externí aplikace (například Software602 Form Filler).
 • Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do datové zprávy vkládá systém při jejím podání.
 • Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.

3.14. Zavření okna s detailem datové zprávy

Okno Detail zprávy zavřete klepnutím na odkaz Zpět na seznam v levé dolní části okna nebo tak, že v okně aplikace spustíte jiný příkaz nebo otevřete jinou záložku.