Nápověda

5. Odeslané datové zprávy

Seznam odeslaných datových zpráv se zobrazí tak, že klepnete na záložku DATOVÁ SCHRÁNKA a vlevo pak na příkaz ODESLANÉ ZPRÁVY.

5.1. Seznam odeslaných zpráv

Seznam odeslaných zpráv obsahuje výčet všech zpráv, které byly odeslány z této schránky (viz údaj v záhlaví okna), a které nebyly dosud vymazány. V pravé části je slovně uvedeno, je-li zpráva jen dodána, nebo již doručena.

Seznam odeslaných zpráv

Klepnutím na položku s názvem datové zprávy se otevře okno s obsahem vlastní datové zprávy.

5.2. Zobrazení seznamu odeslaných zpráv

Seznamy zásilek si můžete učinit přehlednějšími tak, že pomocí volby vhodného filtru zobrazíte položky jen určitých datových zpráv (například od konkrétního odesílatele). Filtr sestavíte v pravém horním rohu okna Odeslané zprávy.

Filtr odeslaných zpráv

 • Nejprve zobrazte klepnutím na šipku volič, jehož pomocí vyberete, podle čeho se má seznam filtrovat. Variantu Podle data doručení (myšleno doručení přihlášením, ne doručení fikcí) nedoporučujeme používat v případě většího počtu zpráv (může být pomalejší odezva), zatímco výběr Podle data dodání je rychlý.
 • Podle nastavení voliče se zobrazí pole pro sestavení kritéria filtrace.
 • Pak do těchto polí napište, co má být kritériem filtru – například datový rozsah u data dodání (u schránky bez trezoru nemá smysl zadávat starší datum než 90 dní) nebo název společnosti (nikoliv ID schránky) při volbě Podle adresáta. Používejte vždy celá slova. U čísla jednacího nebo spisové značky lze použít i jednotlivé souvislé části těchto symbolů. U volby Podle typu lze pomocí dalšího voliče vybrat jeden z typů:

Pouze dodané – pokud Vás zajímají zprávy, které dosud nebyly doručené, ani přihlášením, ani fikcí.

Doručené – pokud hledáte zprávy, které již byly doručené, fikcí nebo přihlášením.

Doručené fikcí – seznam zpráv, které byly doručeny po 10 dnech, kdy se nikdo oprávněný nepřihlásil do schránky adresáta.

Nedodané – seznam obsahuje jen ty zprávy, které nebyly dodány do schránky adresáta, obvykle kvůli vyřazení antivirovým systémem pro podezření na závadný obsah.

Placené Poštovní zprávy – zprávy, které jste odeslali do schránky, která není orgán veřejné moci.

Iniciační poštovní zprávy jsou komerční zprávy, kterými jste adresátovi předplatili odpověď zdarma.

Pokud hledáte konkrétní zprávu známého čísla (zejména pro stažení doručenky), použijte variantu Podle ID zprávy. Prohledány budou jak aktuální zprávy ve schránce (resp. trezoru), tak i obálky zpráv v archivu.

Nakonec klepněte na tlačítko Vyhledat. Seznam se překreslí podle Vašeho filtru.

Účinek filtru zrušíte opakovaným klepnutím na Filtr – zobrazení seznamu se vrátí do výchozí podoby.

5.3. Možnosti pro zpracování odeslaných datových zpráv

5.3.1. Okno Detail zprávy

Odeslanou datovou zprávu zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu odeslaných zpráv, který zobrazíte pod záložkou Datová schránka klepnutím na položku Odeslané zprávy. Klepnutím na položku s názvem zprávy (Předmět) se otevře okno Detail zprávy, ve kterém jsou uvedeny informace o odeslané zprávě a veškeré ovladače potřebné k jejímu případnému dalšímu zpracování.

Pole ve výpisu obálky datové zprávy jsou needitovatelná – lze je zobrazit pouze ke čtení.

Detail zprávy

5.3.2. Otevření a zobrazení souboru z přílohy

Soubory obsažené v příloze jsou vypsány do sloupce v části Přílohy ve střední části okna. Každý soubor, který byl zařazen mezi přílohy odeslané datové zprávy má svou položku, která je aktivním odkazem.

Přílohy zprávy

Chcete-li si soubor otevřít a prohlédnout v okně aplikace souboru dle typu registrované, klepněte na položku se jménem souboru.

5.3.3. Stažení celé přílohy na lokální disk

Pokud příloha datové zprávy obsahuje několik souborů, je možné tyto soubory (celou přílohu) stáhnout v jediné operaci.

Soubory budou vloženy do společného archivního souboru ve formátu ZIP a uloženy na disk podle Vašich dispozic. Z archivu ve formátu ZIP lze pak jednotlivé soubory kdykoliv snadno extrahovat.

Požadavek ze stažení přílohy jako celku vznesete klepnutím na tlačítko DALŠÍ MOŽNOSTI v dolní části okna a následným spuštěním příkazu STÁHNOUT VŠECHNY PŘÍLOHY V ZIP ARCHIVU.

Stáhnout všechny přílohy v ZIP

Klepnutím na odkaz se soubor uloží do zvolené složky prohlížeče.

Otevřením takto uloženého archivního souboru pak kdykoliv získáte přístup k jednotlivým souborům přílohy.

5.3.4. Uložení souboru z přílohy do Úložiště

Soubor z přílohy odeslané datové zprávy lze snadno uložit do dočasného Úložiště, kde zůstane k dispozici následujících čtrnáct dní.

Soubor uložíte tak, že v jeho položce v sekci Přílohy klepnete na odkaz Uložit do Úložiště.

Uložit přílohu do Úložiště

Zpráva o uložení souboru s informací do kdy bude uložen se zobrazí v informačním rámečku v dolní části okna.

Informace o uložení přílohy do Úložiště

5.3.5. Odeslání souboru z přílohy ke konverzi do listinné podoby

Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře.

Přesto je možné pro speciální případy jednotlivé přílohy datové zprávy nebo celou datovou zprávu konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Autorizovanou konverzi vybraného souboru z přílohy (pozor – týká se pouze souborů ve formátu PDF) i celé zprávy (přesněji vybraných PDF příloh ze zprávy) do listinné podoby zajistí kontaktní místa projektu Czech POINT.

Konverze příloh je důležitější pro příjemce zpráv, než pro odesílatele. Podrobnější popis je proto v kapitole věnované konverzi příloh u přijatých zpráv.

Konvertovaný dokument musí být ve formátu PDF a opatřen platným elektronickým podpisem. V opačném případě se ke konverzi neodešle.

Postup je následující:

 1. U souboru z přílohy, který chcete konvertovat, klepněte na odkaz Zkonvertovat.
 2. V okně Konverze klepněte na tlačítko Odeslat ke konverzi.
 3. Vyčkejte, až se Vám v okně zobrazí tzv. konverzní lístek obsahující evidenční číslo zprávy v úložišti ke konverzi do listinné podoby.
 4. Stiskem tlačítka Vytisknout v pravém dolním rohu okna si údaj o vyžádané konverzi zobrazíte do zvláštního okna ve formě vhodné pro tisk a vytisknete běžnými prostředky Vašeho internetového prohlížeče.
  Tisk je zapotřebí z toho důvodu, aby obsluha kontaktního místa Czech POINT mohla pomocí čtečky načíst čárový kód potvrzení a nemusela ho opisovat.
 5. Nemáte-li po ruce tiskárnu, můžete si konverzní lístek uložit („vytisknout“) do formátu PDF a na papír vytisknout později.

  Konverzní lístek

 6. S vytištěným konverzním lístkem se dostavte na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Tam Vám bude na základě evidenčního čísla konverze a po uhrazení poplatku vytištěna ověřená listinná forma Vaší zprávy (v případě odeslání celé zprávy ke konverzi budete požádáni o určení, který PDF dokument ze zprávy chcete zkonvertovat). Pozor – dokument lze převzít nejpozději do 30 dnů od data odeslání žádosti o konverzi. Věnujte proto pozornost údaji v kolonce Konverze nejpozději.

Poznámka – dokument může být po předložení konverzního lístku autorizovaně konverto­ván jen jednou. Bezprostředně po konverzi je dokument z úschovny vymazán.

Pozor – soubor určený ke konverzi musí být nejen ve správném formátu PDF, ale musí být také digitálně podepsán.

5.3.6. Stažení celé datové zprávy ke konverzi

Datovou zprávu jako celek lze odeslat ke konverzi do Úschovny Czech POINT. Zde bude dokument uložen, a to nejdéle 30 dní. Pokud do té doby nepožádáte na kontaktním místě Czech POINT o jeho konverzi do listinné podoby, dokument bude z Úschovny vymazán.

Pozor – nezaměňujte tuto Úschovnu s Uschovnou.cz, přes kterou možná posíláte nebo přijímáte velké soubory po internetu!

Konverze zpráv je důležitější pro příjemce zpráv, než pro odesílatele. Podrobnější popis je proto v kapitole věnované konverzi přijatých zpráv.

Požadavek na uložení odeslané datové zprávy jako celku do Úschovny vznesete klepnutím na tlačítko další možnosti v dolní části okna a následným spuštěním příkazu Zkonvertovat zprávu.

Portál ISDS v dalším kroku zobrazí potvrzení a identifikátor uloženého dokumentu. Otevře se okno Konverze s informací o tom, že datová zpráva bude odeslána ke konverzi. Informace o Úschovně lze shlédnout na stránkách otevřených klepnutím na odkaz Úschovny Czech POINT.

Poté se zobrazí konverzní lístek. Ten si vytiskněte, protože obsahuje kód, se kterým půjdete na pracoviště Czech POINT.

K vytištění lístku máte k dispozici tlačítko Vytisknout v pravé dolní části okna. Zpět k popisu zprávy se vrátíte stiskem tlačítka Zpět na detail zprávy.

5.4. Doručenky

Jako Doručenky jsou označovány (ze zákona významné) informace o doručování datových zpráv, tedy kdy byla zpráva podána, kdy dodána do schránky adresáta a kdy doručena (fikcí či přihlášením).

5.4.1. Informace v seznamu odeslaných zásilek

Pokud je v pravém sloupci v seznamu odeslaných zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy byla Vaše zpráva dodána do schránky adresáta (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do příslušné schránky.

Datum Dodáno

Údaj Doručeno říká, kdy byla zpráva doručena, tedy převzata adresátem, který se přihlásil ke své datové schránce. Ve sloupci je uveden den, kdy byla zpráva doručena.

Připomeňme si, že za okamžik doručení se pokládá okamžik, kdy se po dodání zprávy do datové schránky uživatel oprávněný číst datové zprávy přihlásil (přičemž uživatel nemusí ani fyzicky zprávu načíst). Pokud žádný uživatel se schránkou delší dobu nepracuje, je zpráva pokládána za doručenou (fikcí) po deseti dnech od dodání.

5.4.2. Nedoručení zprávy

V případě, že je schránka příjemce znepřístupněna, tak zprávy dodané do této schránky se změní na nedoručitelné, pokud splňují jednu z těchto podmínek:

 • Nejsou dosud doručené.
 • Jsou doručené fikcí, a toto doručení nastalo až po čase znepřístupnění schránky (k tomu může dojít jen v případě zpětného znepřístupnění - např. proto, že veřejný registr nahlásí zrušení subjektu se zpětným datem).

Dojde-li ke znepřístupnění schránky, odesílatelé všech zpráv, jejichž stav se mění na „nedoručitelná“, obdrží systémovou zprávu informující je o této skutečnosti.

5.4.3. Zobrazení doručenky

Klepnutím na odkaz DETAIL se zobrazí v detailu příslušné datové zprávy nová sekce obsahující informace o doručování.

V sekci UDÁLOSTI ZPRÁVY může být uvedena jedna nebo několik zpráv, které Vás informují o pohybech datové zprávy:

 • EV0: Datová zpráva byla podána (= vznik datové zprávy).
 • EV1: Používáno jen do listopadu 2010 - Uživatel oprávněný číst tuto zprávu se přihlásil ve smyslu § 17, odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb. (= zpráva byla doručena přihlášením) Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena okamžikem dodání do jeho datové schránky.
 • EV2 (pro veřejnou DZ): Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.
 • EV2 (pro Poštovní DZ): EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 18a, odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí.
 • EV3: Datová schránka adresáta byla zpětně (tj. po dodání zprávy) znepřístupněna, datová zpráva není doručitelná (§ 11, odst. 1-4, zákona č. 300/2008 Sb.).
 • EV4: Poštovní datová zpráva doručena podle § 18a, odst. 2, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění (nevyužívá se od listopadu 2011 po novele zákona č. 300/2008 Sb. u zpráv dodaných po datu zavedení změny).
 • EV5 (pro veřejnou DZ): Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 • EV5 (pro Poštovní DZ): Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
 • EV6: V datové schránce adresáta nebyla v době od okamžiku dodání zprávy do okamžiku doručení zprávy fikcí zavedena žádná osoba s oprávněním přistupovat do datové schránky.
 • EV8: Ve zprávě byl nalezen chybný formát nebo kód, které je způsobilý přivodit škodu na informačním systému datových schránek. Zpráva proto byla v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění, nedodána do schránky adresáta, připravena ke smazání a odesílateli byla odeslána systémová zpráva informující o této skutečnosti.
 • EV11 (pro veřejnou DZ): Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV11 (pro Poštovní DZ): Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
 • EV12 (pro veřejnou DZ): Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávám ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV12 (pro Poštovní DZ): Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávám ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
 • EV13 (pro veřejnou DZ): Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV13 (pro Poštovní DZ): Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

Události EV1 a EV4 se v současné verzi již nepoužívají, mohou se ale objevit, jedná-li se o doručenku velmi staré zprávy.

Události zde popsané je třeba interpretovat na základě dalších skutečností, které nemusí být přímo zřetelné. Doručení do schránky OVM může za určité situace nastat již okamžikem dodání – tato situace není v datech zaznamenána.

Událost EV6 byla přidána v prosinci 2020. Informuje odesílatele o skutečnosti, že zpráva byla sice v souladu se zákonem doručena fikcí (událost EV2) a je platně doručená, nicméně po celou dobu od dodání do doručení fikcí nebyla ve schránce zavedena žádná osoba, která by si tuto zprávu mohla přečíst, tudíž doručení fikcí může být zpochybněno. Odesílatel by měl ještě zvážit alternativní způsob doručení.

5.4.4. Zpracování doručenky

Pokud chcete prohlédnutou doručenku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte na tlačítko SKRÝT DORUČENKU.

Menu detail doručenky

Dále můžete pomocí nabídky pod tlačítkem VÍCE:

 • Vytisknout doručenku – otevře se obsah doručenky v novém okně ve formě vhodné k tisku. Obsah okna vytisknete prostředky Vašeho internetového prohlížeče stejně, jako tisknete načtené stránky z webu. Vytištěná podoba odpovídá PDF doručence. Upozornění: na mobilních zařízeních nemusí být tisk přístupný.
 • Uložit doručenku – vyžádat uložení doručenky do souboru na disk a do složky dle Vašeho výběru. Máte na výběr dva formáty: PDF nebo ZFO (podepsané XML – formát CAdES). Oba formáty obsahují digitální podpis a jsou obsahově rovnocenné. K zobrazení ZFO souboru je však potřeba externí aplikace (například Software602 Form Filler).
 • Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do zprávy vkládá systém při podání.
 • Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.